Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 10.8% (4):
 
Ne 78.4% (29):
 
Man neaktualu 10.8% (4):
 

Jau balsavo: 37

Vyriausioji specialistė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;       

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, sveikatos sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą; teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, gebėti taikyti juos praktiškai;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- sugebėti apibendrinti, analizuoti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos draudimą;

- sugebėti rengti teisės aktų ir įstaigos rengiamų dokumentų projektus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu bei dirbti su biuro technika. 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- rengia pretenzijas draudimo kompanijoms, raštus prokuratūroms ir ikiteisminio tyrimo institucijoms dėl padarytos žalos PSDF biudžetui bei jos atlyginimo;

- rengia procesinius bei kitus teismams siunčiamus dokumentus, laiku pateikia informaciją ar prašomą medžiagą dėl žalos PSDF biudžetui ar jos atlyginimo bei visą kitą susijusią informaciją;

- atstovauja pagal suteiktus įgaliojimus privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai  visose teismų instancijose, išreiškiant  atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, rūpinasi, kad įsiteisėję teismų nutartys ir sprendimai būtų nedelsiant pateikti vykdymui;

- sudaro sutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis bei vykdo šių sutarčių stebėseną;

- esant poreikiui, savo kompetencijos ribose atlieka Kauno TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą – patikrinimo pažymose (tarnybiniuose raštuose, paaiškinimuose ir kt.) pateiktų patikrinimo metu nustatytų faktų ekspertizę/vertinimą;

- dalyvauja rengiant Kauno TLK vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, pagal skyriaus vedėjo pavedimą juos rengia;

- direktoriaus pavedimu savo kompetencijos ribose tiria asmenų prašymus, skundus ir nustatyta tvarka rengia atsakymų projektus;

- teikia teisines konsultacijas įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, konsultuoja dėl pateiktų Kauno TLK teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimo teisės aktų reikalavimams;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl darbo tobulinimo;

- bendradarbiauja su kitais Kauno TLK skyriais, kitomis institucijomis dėl žalos PSDF biudžetui išieškojimo;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius Teisės skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!