Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- turėti ne mažesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą, būti susipažinusiam su  Windows operacine sistema, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su Microsoft Office programiniu paketu;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;     

- išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima Marijampolės apskrities ASPĮ pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų suteiktų Kauno TLK veiklos zonos gyventojams ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines;

- patikrina Marijampolės apskrities ASPĮ pateiktas dantų protezavimo paslaugų ataskaitas su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas ir ruošia suvestines;

- atnaujina informaciją informacinėse sistemose susijusią su Sutarčių skyriaus funkcijų vykdymu;

- konsultuoja ASPĮ dėl: ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

- tvarko ir perduoda į Kauno TLK archyvą Sutarčių skyriaus archyviniam saugojimui numatytus dokumentus;

- užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.02.12