Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.9% (45):
 
Ne 77.1% (249):
 
Man neaktualu 9.0% (29):
 

Jau balsavo: 323

Vyriausioji specialistė

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos ekonomikos ar privalomojo sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje per paskutinius 5 metus;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą bei sugebėti juos taikyti darbe;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;     

- būti pareigingam, objektyviam, kūrybingam, gebėti bendrauti;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.             

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja vertinant ASPĮ prašymus sutarties sudarymui, ruošia sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) bei registruoja sutartis sutarčių registruose;

- rengia Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų, numatytų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam gydymui, greitosios medicinos pagalbos bei slaugos paslaugoms kompensuoti, dalyvauja rengiant kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, paskirstymo ASPĮ projektus;

- planuoja savivaldybės gyventojams PSDF biudžeto lėšas dantų protezavimo paslaugų išlaidoms kompensuoti;

- priima ASPĮ pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų  (transplantacijos, bei paslaugų suteitų ES piliečiams) ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas (išlaidų sąmatas), ruošia suvestines (Formos Nr.2-AL ES);

- tikrina ir pateikia tvirtinti Kauno TLK direktoriui sąmatas –skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos organizavimo ir finansavimo programų, žmogaus organų ir audinių  transplantacijos paprastųjų išlaidų finansavimo programų, medicinos paslaugų sergantiems priklausomybės ligomis prieinamumo bei gerinimo programos, kraujo donorų kompensacijų bei neatlygintinai donorystei propaguoti programos;

- ruošia ir pateikia Finansų ir apskaitos skyriui informaciją sveikatos programų lėšų paraiškoms parengti;

- ruošia ir pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau - VLK prie SAM) ataskaitas apie programų vykdymą;      

- konsultuoja paklausėjus dėl sveikatos programų finansavimo iš PSDF biudžeto;

- nuolat atnaujina informacinėse sistemose informaciją susijusią su funkcijų vykdymu;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!