Apklausa

Ar dėvite kaukę koronoviruso pandemijos metu?Apklausos rezultatai
Taip 92.8% (219):
 
Ne 5.5% (13):
 
Man neaktualu 1.7% (4):
 

Jau balsavo: 236

Žinoti sveika

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities išsilavinimą, būti susipažinusiam su  Windows operacine sistema, turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį su Microsoft Office programiniu paketu.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- priima Kauno apskrities ASPĮ pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų (prevencinių programų bei skatinamųjų paslaugų) ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines;

- priima ir tikrina ASPĮ pateiktas „Asmens sveikatos priežiūros įstaigos finansinės veiklos ataskaita“, sudaro suvestines. Analizuoja, kaip ASPĮ, vaistinės ir optikos naudoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšas, bei vertina jų įsiskolinimus ūkio subjektams;

- planuoja ASPĮ sutartines lėšas prevencinių programų paslaugoms apmokėti bei prognozuoja prevencinių programų paslaugų išlaidų lėšų poreikį, vykdo šių paslaugų vykdymo stebėseną, kurią skelbia Kauno TLK interneto svetainėje;

- rengia PSDF biudžeto lėšų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms kompensuoti sutarčių priedus, teikia suderinimui ir pasirašymui;

- konsultuoja ASPĮ dėl finansinės veiklos ataskaitų pildymo, ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo;

- tvarko ir perduoda į Kauno TLK archyvą Sutarčių skyriaus archyviniam saugojimui numatytus dokumentus;

- užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2020.02.18

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!