Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;          

- išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, pažengusiųjų lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- vertina sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius;

- dalyvauja planuojant ir/ar planuoja Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų paskirstymą, bei teikia siūlymus;

- prognozuoja lėšų poreikį asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti;

- planuoja ASPĮ PSDF biudžeto lėšas pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ambulatorinėms specializuotoms ir stacionarinėms, bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugoms kompensuoti;

- ruošia ASPĮ sutarčių priedus „Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų suma asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidoms apmokėti“, teikia suderinimui ir pasirašymui;

- priima ASPĮ pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines: stacionarinių ASPĮ faktiškai suteiktų paslaugų bei priimtų apmokėti sąskaitų; sudaro TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo ir asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo vykdymo stebėsenos ataskaitas ir pateikia valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau -VLK prie SAM);

- kiekvieną mėnesį vykdo ASPĮ ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių bei slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų sutartinių įsipareigojimų vykdymo monitoringą (stebėseną), bei apskaičiuoja aktyvaus gydymo atvejo vertę (eurais);

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, bei apmokėjimo;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!