Vyriausiasis specialistas

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą;

- mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;

- mokėti anglų kalbą A1 lygiu;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- būti pareigingam, objektyviam, kūrybingam, gebėti bendrauti.                  

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vertina sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą ir šių paslaugų poreikio pokyčius;

- dalyvauja planuojant Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau - PSDF) biudžeto lėšų paskirstymą, bei teikia siūlymus;

- rengia PSDF biudžeto lėšų, numatytų pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms, ambulatorinėms specializuotoms ir stacionarinėms, bei brangiųjų tyrimų ir procedūrų paslaugoms kompensuoti paskirstymo ASPĮ projektus; ruošia sutarčių priedus, teikia suderinimui ir pasirašymu;

- priima asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) pateiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugų ( ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių) suteiktų Kauno teritorinės ligonių kasos (toliau - TLK) veiklos zonos gyventojams ataskaitas, patikrina su informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis, sutapus duomenims, priima ataskaitas bei sąskaitas, ruošia suvestines;

- suveda duomenis iš stacionarinių ASPĮ pateiktų ekonominių ataskaitų apie suteiktas ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir apskaičiuoja lėšas sąskaitoms apmokėti pagal patvirtintą asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarką bei ruošia suvestines;

- apskaičiuoja ASPĮ suteiktų, PSDF biudžeto lėšomis apmokamų brangiųjų tyrimų ir procedūrų bei slaugos namuose balo vertę, ruošia suvestines ataskaitas ir pateikia VLK prie SAM;

- užpildo ASPĮ pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų bazinio mokėjimo ataskaitas (Forma Nr. 01-PAASP), skirtas lėšų paskaičiavimui kiekvienai įstaigai, paruošia suvestines;

- sudaro TLK ir ASPĮ sutarčių dėl specializuotų ambulatorinių ir stacionarinių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo vykdymo stebėsenos ataskaitas ir pateikia VLK prie SAM;

- sudaro TLK ir ASPĮ sutarčių suvestines ataskaitas sutarčių sudarymo stebėsenos vykdymui ir pateikia VLK prie SAM;

- vykdo ASPĮ ambulatorinių specializuotų ir stacionarinių paslaugų sutartinių įsipareigojimų vykdymo monitoringą (stebėseną) kiekvieną mėnesį;

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus dėl ekonominių ataskaitų, sąskaitų suderinimo ir išrašymo, bei apmokėjimo;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28