Vyriausioji specialistė (Marijampolė)

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei Europos Tarybos reglamentus, nustatančius socialinės apsaugos sistemų taikymą Europos Sąjungos, Europos ekonominės erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES šalys), ir mokėti taikyti šiuos teisės aktus praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis;

- mokėti vieną iš užsienio kalbų (pageidautina vokiečių, anglų) ne mažiau kaip B lygyje.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAGRINDINĖS FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informaciją draudžiamiesiems bei kitiems fiziniams asmenims telefonu, el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis bei jiems atvykus į TLK apie:

  • privalomąjį sveikatos draudimą;
  • sveikatos draudimą ir socialinės apsaugos sistemos taikymą ES šalyse;
  • būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems ES šalyse, apmokamų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis, kompensavimą;
  • gyventojų prisirašymo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką;
  • dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;
  • pažymas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui.

- tikrina ir tikslina duomenis privalomojo sveikatos draudimo registre (toliau - DPSDR) apie sveikatos draudimo galiojimą;

- priima prašymus ir išduoda Europos sveikatos draudimo korteles Lietuvos Respublikos bei kitų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, apdraustiems Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu;

- patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis draustumą;

- išduoda pažymas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui pagal gydymo įstaigų siuntimus;

- Sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta tvarka sudaro ir administruoja Marijampolės apskrities kiekvienos savivaldybės tęstinius sąrašus asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

- priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų prašymus dėl įrašymo į dantų protezavimo sąrašus, paruošia išsiuntimui pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašus, pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas arba pranešimą apie dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimą;

- priima ir registruoja iš asmenų, kurie nelaukdami eilės patys sumokėjo už dantų protezavimo paslaugas nustatytos formos prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, pranešimą apie asmens įtraukimą į laukiančių dantų protezavimo sąrašus, sąskaitas-faktūras, mokėjimą patvirtinančius dokumentus, sutikrina duomenų atitiktį su informacinės sistemos SVEIDRA duomenims ir atėjus eilei gauti kompensaciją, perduoda finansų skyriui;

- pagal pavedimą nagrinėja ir ruošia atsakymus į fizinių ir juridinių asmenų prašymus ir skundus;

- užtikrina Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28