Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė (Marijampolė)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, privalomąjį sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą ir mokėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- koordinuoja skyriaus darbuotojų, kurių darbo vietos Marijampolės apskrityje, darbą;

- dalyvauja rengiant skyriaus darbo planus, veiklos ataskaitas, skyriaus nuostatus, bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

- pagal skyriaus kompetenciją administruoja Marijampolės r., Vilkaviškio r., Šakių r., Kalvarijos ir Kazlų Rūdos savivaldybių gyventojų, laukiančių iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto kompensuojamų dantų protezavimo paslaugų, sąrašus/eiles;

- dirba ligonių kasų konsultavimo informacinės sistemos (toliau – KIS) gamybinėje aplinkoje;

- kontroliuoja ar laiku elektroniniu paštu KIS-e atsakymai pateikiami gyventojams;

- rengia pranešimus apie sutikimą kompensuoti arba pranešimus apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas ir kontroliuoja ar jie laiku pateikiami asmens sveikatos priežiūros įstaigoms; 

- teikia informaciją draudžiamiesiems bei kitiems asmenims privalomojo sveikatos draudimo garantijas Lietuvos Respublikoje, Europos Sąjungos šalyse, Islandijoje, Norvegijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje (toliau – ES) atvykus jiems į ligonių kasą, telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis;

- bendrauja su kitomis institucijomis sprendžiant klausimus dėl draudimo privalomuoju sveikatos draudimu patvirtinimo;

- tvarko Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą ir įrašo arba tikslina duomenis apie asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;

- išduoda Europos sveikatos draudimo korteles Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu apdraustiems asmenims;

- priima iš gyventojų prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų, suteiktų kitose ES šalyse, išlaidas ir juos vertina;

- pagal skyriaus kompetenciją registruoja gaunamus/siunčiamus dokumentus Dokumentų valdymo sistemoje;

- pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus ir ruošia atsakymus;

- pagal skyriaus kompetenciją tvirtina dokumentų originalų kopijas;

- teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus dėl skyriaus veiklos optimizavimo; 

- užtikrina Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Gyventojų aptarnavimo skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!