Vedėjas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, medicinos krypties (gydytojo) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų gydomojo darbo patirtį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūrose ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamo darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo viešojo administravimo srityje;

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- turėti žinių personalo valdymo srityje;

- sugebėti organizuoti ir tvarkyti raštvedybą, rengti informacinius, tvarkomuosius ir organizacinius dokumentus;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- sugebėti pateikti visuomenei informaciją apie Kauno TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;

- mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų) ne žemesniu kaip A2 lygiu;

- mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

-  organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą skyriui priskirtose veiklos srityse, kontroliuoja bei įvertina jų atliekamo darbo kokybę ir efektyvumą.

- teikia informaciją gyventojams telefonu, el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis bei jiems atvykus į Kauno TLK apie:

  • Kauno TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau-PSDF), biudžeto lėšomis jų teikimo tvarką bei sąlygas;
  • asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą;
  • medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo paslaugas;
  • būtinosios pagalbos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems Europos sąjungos šalyse narėse bei Norvegijoje, Islandijoje, Lichtenšteine ir Šveicarijoje, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą;
  • kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse tvarką.
  • dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto;

- vertina teikiamų apmokėti asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų Europos Sąjungos piliečiams, pagrįstumą, pagal medicininę dokumentaciją (asmens sveikatos istorija Forma Nr. 025/a, gydymo stacionare istorija Forma 003/a ir kt.).

- atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigose sudaromų asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, prašymų registrų ir asmenų, kuriems bus suteiktos dantų protezavimo paslaugos, sąrašų kontrolę;

- dalyvauja komisijos, kuri priima sprendimą, kokiam kiekiui asmenų, įrašytų į TLK sąrašą, einamąjį metų ketvirtį bus skiriamos lėšos dantų protezavimo išlaidoms padengti ir kompensacijoms išmokėti, darbe;

- nagrinėja prašymus išimties tvarka išduoti pažymas medicininei reabilitacijai, reabilitacijos trukmės pratęsimui ar paslaugų rūšies keitimui ir ruošia atsakymus pareiškėjams.

- pagal pavedimą nagrinėja fizinių asmenų prašymus ir skundus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerija bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui;

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už Gyventojų aptarnavimo skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas.

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28