Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityse;

- išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbo srityje taikyti Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą,  teisinę duomenų ir asmens duomenų  apsaugą, teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, raštvedybos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

- gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pagal suteiktus įgaliojimus savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- gebėti pateikti visuomenei informaciją apie Kauno TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;

- mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu, biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą:

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

- rengia Skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

- pagal kompetenciją rengia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

- užtikrina teisingą, teisės aktų reikalavimus atitinkantį, Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkymą;

- koordinuoja ir užtikrina pagal skyriaus kompetenciją tinkamą Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių asmenų, judančių Bendrijoje, sveikatos apsaugą, įgyvendinimą;

- koordinuoja ir užtikrina pagal skyriaus kompetenciją asmenų, laukiančių iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto kompensuojamų dantų protezavimo paslaugų, sąrašų/eilių administravimą;

- koordinuoja ir užtikrina pranešimų apie sutikimą kompensuoti arba pranešimų apie atsisakymą kompensuoti medicininės reabilitacijos išlaidas pateikimą asmens sveikatos priežiūros įstaigoms; 

- pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja ir užtikrina gyventojų konsultavimą apie privalomojo sveikatos draudimo garantijas Lietuvoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse narėse, Norvegijoje, Islandijoje, Šveicarijos ir Lichtenšteine;

- pagal Skyriaus kompetenciją koordinuoja gyventojų skundų ir prašymų nagrinėjimą;

- nagrinėja Skyriaus kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir pareiškimus, ruošia atsakymus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui;

- dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus;

- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už Skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų savalaikį vykdymą;

-  nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavaduotojo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!