Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;      

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, būti susipažinęs su didelių duomenų bazių naudojimu. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.               

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- analizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, jų vartojimo dinamiką, poreikį. Rengia informaciją suinteresuotoms šalims;

- renka ir/ar apdoroja teisės aktuose ir/ar sutartyse su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) numatytus suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius skyriaus kompetencijos ribose. Analizės rezultatus teikia Kauno TLK administracijai ir kitiems skyriams;

- sutikrina, nagrinėja ir derina dėl sprendimo leisti tikslinti, pateikti pavėluotai ar anuliuoti formų Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ (toliau – Nr. 066/a-LK), Nr.025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (toliau – Nr. 025/a-LK) duomenis informacinėje sistemoje SVEIDRA pateikus ASPĮ prašymą;

- atlieka stebėseną bei ASPĮ duomenų taisymo priežiūrą kaip ASPĮ taiso tikslinamų formų Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ duomenis;

- konsultuoja ASPĮ darbuotojus dėl formų Nr.025/a-LK  ir Nr. 066/a-LK pildymo informacinės sistemos SVEIDRA Stacionarinių paslaugų apskaitos posistemyje SPAP ir Ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemyje APAP.

- priima iš ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitas (Forma Nr. 3-DU), sutikrina bei sudaro ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio suvestines mėnesio ataskaitas (Forma Nr.3-DU-1), jas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) bei atlieka stebėseną;

- konsultuoja ASPĮ darbuotojus ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitų (Forma Nr. 3-DU) pildymo klausimais;

- analizuoja, atlieka stebėseną ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- atlieka stebėseną bei analizuoja duomenis apie ASPĮ išduotus siuntimus medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui gauti, informuoja ASPĮ apie viršytas lėšas, rengia medicininės reabilitacijos lėšų panaudojimo suvestines bei konsultuoja ASPĮ;

- analizuoja IS „SVEIDRA“ duomenis. Rengia statistines ataskaitas pagal IS „SVEIDRA“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitų skyrių darbuotojams;      

- atsižvelgiant į užduotį, kuria metodus/metodikas, algoritmus užduoties atlikimui, automatizuoja analizės bei rezultatų gavimo procesus; vizualizuoja rezultatus;

- skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja darbo grupėse, komisijose, pasitarimuose;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe ir siūlo naujus darbo tobulinimo bei užduočių sprendimo būdus;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!