Vyriausiasis specialistas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities, informatikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje per paskutinius 3 metus.

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, bei sugebėti juos taikyti darbe.

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- analizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius  vaistus ir medicinos pagalbos priemones, jų vartojimo dinamiką, poreikį. Rengia informaciją suinteresuotoms šalims;

- renka ir/ar apdoroja teisės aktuose ir/ar sutartyse su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ) numatytus suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius skyriaus kompetencijos ribose. Analizės rezultatus teikia Kauno TLK administracijai ir kitiems skyriams;

- analizuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą;

- analizuoja IS „Sveidra“ duomenis. Rengia statistines ataskaitas pagal IS „Sveidra“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitų skyrių darbuotojams;      

- analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas. Analizės rezultatus teikia suinteresuotiems TLK skyriams;

- atsižvelgiant į užduotį, kuria metodus/metodikas, algoritmus užduoties atlikimui, automatizuoja analizės bei rezultatų gavimo procesus; vizualizuoja rezultatus;

- priima iš ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitas (Forma Nr. 3-DU), sutikrina bei sudaro ASPĮ darbuotojų vidutinio darbo užmokesčio suvestines mėnesio ataskaitas (Forma Nr.3-DU-1), jas pateikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

- priima iš viešųjų ASPĮ informacijos apie ASPĮ atsiskaitymo su darbuotojais (darbo užmokesčio eigą) pagal mėnesio paskutinės darbo dienos būklę ataskaitas, sutikrina bei sudaro suvestines ataskaitas ir jas pateikia VLK;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe ir siūlo naujus darbo tobulinimo bei užduočių sprendimo būdus;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28