Vyriausiasis specialistas

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose per paskutinius 5 metus. Būti susipažinusiam su Windows operacine sistema, mokėti dirbti MS Office priemonėmis, mokėti naudotis TLK ir privalomojo sveikatos draudimo informacinėmis duomenų bazėmis. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;     

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;      

- būti nekonfliktiškas, komunikabilus, pareigingas;

- kėti užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų) B1 lygiu.

 

 

 ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- dalyvauja rengiant skiriamųjų lėšų kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms skaičiuoti metodiką bei pagal ją skaičiuoti skiriamąsias lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ);

- suformuoja kiekvieną mėnesį ataskaitas apie ASPĮ dirbančių gydytojų išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, vykdant sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis nuostatas;

- teikia informaciją ASPĮ administracijai apie jose dirbančių gydytojų išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones kiekvieną mėnesį;

- sistemina, analizuoja ir vertina duomenis apie lėšų, skirtų ASPĮ kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kiekio laikymąsi ir teikia informaciją administracijai ir ASPĮ administracijai;

- analizuoja, sistemina ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- suformuoja užklausas pagal pateiktas užduotis, analizuoti duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- renka ir apdoroja sutarčių su ASPĮ prieduose numatytus rodiklius;

- rengia statistines ataskaitas pagal informacinės sistemos SVEIDRA duomenis bei teikia Kauno TLK administracijai, kitiems darbuotojams;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe ir siūlo naujus darbo tobulinimo bei užduočių sprendimo būdus; 

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane;

- Vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28