Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausiasis specialistas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- dalyvauja rengiant skiriamųjų lėšų kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms skaičiuoti metodiką bei pagal ją skaičiuoja skiriamąsias lėšas asmens sveikatos priežiūros įstaigoms (toliau – ASPĮ);

-suformuoja kiekvieną mėnesį ataskaitas apie ASPĮ dirbančių gydytojų išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, vykdant sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis nuostatas;

- teikia informaciją ASPĮ administracijai apie jose dirbančių gydytojų išrašytus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones kiekvieną mėnesį bei konsultuoja ASPĮ;

- atlieka stebėseną, analizuoja ir vertina duomenis apie lėšų, skirtų ASPĮ kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kiekio laikymąsi ir teikia informaciją Skyriaus vedėjui, TLK administracijai ir ASPĮ administracijai;

- analizuoja, atlieka stebėseną ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- sutikrina, nagrinėja ir derina dėl sprendimo leisti tikslinti, pateikti pavėluotai ar anuliuoti formų Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ (toliau – Nr. 066/a-LK), Nr.025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ (toliau – Nr. 025/a-LK) duomenis IS „SVEIDRA“ pateikus ASPĮ prašymą;

- atlieka ASPĮ duomenų taisymo priežiūrą bei sutikrina informaciją kaip ASPĮ taiso tikslinamas formas Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ vykdant aktyviojo stacionarinio gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų klinikinio kodavimo duomenų stebėseną;

- konsultuoja ASPĮ darbuotojus dėl formų Nr. 066/a-LK ir Nr.025/a-LK pildymo IS „SVEIDRA“ stacionarinių paslaugų apskaitos posistemyje SPAP ir Ambulatorinių paslaugų apskaitos posistemyje APAP;

- analizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, jų vartojimo dinamiką, poreikį. Rengia informaciją suinteresuotoms šalims;

- renka ir apdoroja sutarčių su ASPĮ prieduose numatytus rodiklius;

- rengia statistines ataskaitas pagal IS „SVEIDRA“ duomenis bei teikia Kauno TLK administracijai, kitų skyrių darbuotojams;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe ir siūlo naujus darbo tobulinimo bei užduočių sprendimo būdus; 

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus numatytus Kauno TLK dokumentacijos plane;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

-  vykdo kitas Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!