Vedėja

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą bei sugebėti juos taikyti darbe;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

- mokėti užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų) A1 lygiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vadovauja Statistikos ir analizės skyriaus darbui;

- kontroliuoja, kaip vykdoma informacinės sistemos SVEIDRA, bei iš kitų šaltinių gaunamų duomenų tvarkymas, sisteminimas ir analizė apie TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- analizuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, kontroliuota sveikatos priežiūros paslaugoms gauti eilių stebėseną;

- užtikrina statistinių ataskaitų informacinės sistemos SVEIDRA rengimą, bei teikimą Kauno TLK administracijai, kitų TLK skyrių darbuotojams;

- kontroliuoja, ar laiku ASPĮ, vaistinės ir optikos, medicininės reabilitacijos įstaigos pateikia reikiamus duomenis į informacinę sistemą SVEIDRA, užtikrina šių duomenų tinkamą pateikimą, bei atitikimą pateiktoms ataskaitoms;

- teikia siūlymus dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis, optikomis, kraujo donorystės įstaigomis, dantų protezavimo paslaugas bei  medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis projektų tobulinimo;                                7.7. ruošia, pateikia suinteresuotoms šalims informaciją informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis ir/ar skelbia informaciją Kauno TLK interneto svetainėje;

- organizuoja kompensuojamųjų vaistų pasų ir gydytojo tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimą bei apskaitą informacinėje sistemoje SVEIDRA;

- organizuoja duomenų apie gyventojų prisirašymą prie pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkymą;

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, vaistines bei optikas dėl tinkamo statistinių ataskaitų pateikimo; 

- ruošia skyriaus veiklos planus bei veiklos planų ataskaitas;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose ar nukreipia atsakingam skyriaus darbuotojui;

- priima sprendimus dėl  Formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ kortelės duomenų tikslinimo/anuliavimo.

- prieš tai raštu įsipareigojus saugoti asmens duomenų paslaptį, privalomai susipažįsta su pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, vizuoja jas bei remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

- vykdo kitas direktoriaus pavaduotojo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28