Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 - turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos ar vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

-  turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį ir 1 metų darbo privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;       

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros sistemą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinių duomenų ir asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, raštvedybos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

- gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pagal suteiktus įgaliojimus savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu bei biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  siekiant užtikrinti efektyvų  Skyriaus darbą:

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

- rengia Skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybės aprašymus;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis veiklą;

- pagal kompetenciją rengia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

- kontroliuoja, kaip vykdoma informacinės sistemos SVEIDRA, bei iš kitų šaltinių gaunamų duomenų tvarkymas, sisteminimas ir analizė apie Kauno TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- analizuoja draudžiamiesiems teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir tinkamumą, kontroliuota sveikatos priežiūros paslaugoms gauti eilių stebėseną;

- užtikrina statistinių ataskaitų informacinės sistemos SVEIDRA rengimą bei teikimą Kauno TLK administracijai, kitų TLK skyrių darbuotojams;

- kontroliuoja, ar laiku ASPĮ, vaistinės ir optikos, medicininės reabilitacijos įstaigos pateikia reikiamus duomenis į informacinę sistemą SVEIDRA, užtikrina šių duomenų tinkamą pateikimą, bei atitikimą pateiktoms ataskaitoms;

- teikia siūlymus dėl Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų paskirstymo, sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis, optikomis bei  medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis projektų tobulinimo;               

- ruošia, pateikia suinteresuotoms šalims informaciją informacinės sistemos SVEIDRA duomenimis ir/ar skelbia informaciją Kauno TLK interneto svetainėje;

- organizuoja kompensuojamųjų vaistų pasų ir sveikatos priežiūros specialisto tapatybę patvirtinančių lipdukų išdavimą bei apskaitą informacinėje sistemoje SVEIDRA;

- organizuoja duomenų apie gyventojų prisirašymą prie pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros įstaigų tvarkymą;

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus, vaistines bei optikas dėl tinkamo duomenų suvedimo ir/ar statistinių ataskaitų pateikimo informacinėje sistemoje SVEIDRA;

- organizuoja duomenų apie ASPĮ išduotų siuntimų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui gauti lėšų panaudojimo stebėseną bei suvestinių rengimą;

- priima sprendimus dėl informacinėje sistemoje SVEIDRA Formos Nr. 066/a-LK „Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė“ bei Formos Nr. 025/a-LK „Asmens ambulatorinio gydymo statistinė kortelė“ kortelės duomenų tikslinimo/pateikimo pavėluotai/ anuliavimo;

- priima sprendimus dėl informacinės sistemos SVEIDRA Kompensuojamųjų vaistų apskaitos posistemės receptų duomenų tikslinimo/pateikimo pavėluotai/ anuliavimo;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose ar nukreipia atsakingam skyriaus darbuotojui;

- organizuoja ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitų priėmimą iš ASPĮ, užtikrina tinkamą pateikimą Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

- dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus.

- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus  pavaduotojo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!