Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 14.7% (27):
 
Ne 76.6% (141):
 
Man neaktualu 8.7% (16):
 

Jau balsavo: 184

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.

- Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą bei sugebėti juos taikyti praktikoje.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

- Mokėti dirbti Mircosoft Office programiniu paketu.

- Būti darbščiam, pareigingam, objektyviam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:

- teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui kreiptis į kompetetingas institucijas ASPĮ akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

- bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

- rengia dokumentus, vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TLK vidaus dokumentais;

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- nagrinėja ir atsako į Kontrolės skyriaus vedėjo nukreiptus raštus;

- konsultuoja ASPĮ dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo klausimais; teikia metodinę pagalbą;

- teikia pasiūlymus dėl sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis tobulinimo;

- nagrinėja ASPĮ pateiktus prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymus dėl galimybės pasirašyti sutartis;

- ruošia ASPĮ paslaugų nomenklatūros priedus;

- ruošia ASPĮ prašomų teikti paslaugų suvestines sutarčių sudarymui;

- pastoviai rengia ir teikia duomenis į Sveidros posistemę – klasifikatorių ir sistemos žinynų tvarkymas (SKLAP).

- vykdo kitas paskirtas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.05.03

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!