Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

SPECIALŪS REIKALAVIMAI PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

- žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

- teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymus Sutarčių skyriaus vedėjui kreiptis į kompetentingas institucijas asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

- bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

- rengia dokumentus, vadovaujantis Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnybos ir TLK vidaus dokumentais.

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja Kauno TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- nagrinėja ir atsako Sutarčių skyriaus vedėjo nukreiptus raštus;

- konsultuoja ASPĮ dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams; teikia metodinę pagalbą;

- teikia pasiūlymus dėl sutarčių su ASPĮ, vaistinėmis ir optikomis tobulinimo;

- nagrinėja ASPĮ pateiktus prašymus ir kitus dokumentus, rengia atsakymus dėl galimybės pasirašyti sutartis;

- ruošia ASPĮ paslaugų nomenklatūros priedus;

- ruošia ASPĮ prašomų teikti paslaugų suvestines sutarčių sudarymui;

- pastoviai rengia ir teikia duomenis į SVEIDROS posistemę – klasifikatorių ir sistemos žinynų tvarkymas (SKLAP);

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!