Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties (gydytojo) ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį asmens sveikatos priežiūros įstaigose ar privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;       

- išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, raštvedybos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

- gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pagal suteiktus įgaliojimus savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programomis, duomenų bazėmis, biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą:

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

- rengia Skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

- pagal kompetenciją rengia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

- organizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę;

- organizuoja kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse ir optikose kontrolę;

- sudaro ir suderina kontrolės planus;

- teikia specialistams nurodymus dėl kontrolės atlikimo;

- kontroliuoja skyriaus specialistų atliekamos kontrolės, kitų pavestų užduočių kokybę;

- atlieka skyriaus bendrą darbo analizę;

- kartą per savaitę organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus;

- vizuoja skyriaus darbuotojų rengiamų raštų projektus bei teikia juos TLK administracijai;

- organizuoja patikrinimų medžiagos ekspertizę, apibendrina TLK atliktos kontrolės metu nustatytus trūkumus, formuluoja išvadas bei rengia ekspertizės pažymų projektus;

- teikia išvadas bei pasiūlymus TLK administracijai sveikatos draudimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo, sutarčių sudarymo bei TLK atliekamos kontrolės, skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

- nustatyta tvarka informuoja Valstybinę ligonių kasą prie SAM ir įstaigų, vaistinių ar optikų steigėjus apie atliktą patikrinimą ir nustatytus trūkumus, esant reikalui – kitas įstaigas ar institucijas;

- dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų;

- įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);

- dalyvauja vertinant ASPĮ, pageidaujančių sudaryti sutartis su Kauno TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, pasirengimą teikti norimas paslaugas bei jų atitikimą nustatytiems reikalavimams;

- analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant ginčus tarp TLK ir ASPĮ ar paveda šią funkciją skyriaus darbuotojams;

- pagal skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Kauno TLK interneto svetainei;

- TLK direktoriaus pavedimu skyriui priskirtos kompetencijos ribose rengia medžiagą Kauno TLK Stebėtojų tarybai ir Taikinimo komisijai;

- konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo), išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus; teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms;

- nagrinėja jo kompetencijai priklausančius gaunamus raštus, dokumentus ar skundus arba paveda juos nagrinėti Skyriaus darbuotojams;  

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui;

- dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus;

- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas vykdant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!