Vedėja

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties (gydytojo) ir visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą.

- Turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo patirtį viešojo sveikatos priežiūros administravimo srityje.

- Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės norminius aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą bei valstybės tarnybą.

- Turėti žinių teisės, sveikatos ekonomikos, vadybos, audito, visuomenės sveikatos, medicininės etikos ir deontologijos srityje, mokėti jas taikyti praktikoje.

- Išmanyti sveikatos priežiūros paslaugų bei technologijų vertinimo pagrindinius principus, sugebėti juos taikyti praktikiniame darbe.

- Sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, analizuoti ir vertinti duomenis apie sveikatos priežiūros paslaugas ir kompensuojamuosius vaistus bei medicinos pagalbos priemones, asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau - ASPĮ), vaistinių ar optikų veiklą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu.

- Būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

- Mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, vokiečių) A1 lygiu.

- Mokėti dirbti Microsoft Offise programomis, duomenų bazėmis.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Kontrolės skyriaus vedėjo funkcijos šios:

- organizuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės kontrolę;

- organizuoja kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų ambulatoriniam gydymui, skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse ir optikose kontrolę;

- sudaro ir suderina kontrolės planus;

- teikia specialistams nurodymus dėl kontrolės atlikimo;

- kontroliuoja skyriaus specialistų atliekamos kontrolės, kitų pavestų užduočių kokybę;

- atlika skyriaus bendrą darbo analizę;

- siūlo būdus darbo tobulinimui;

- kartą per savaitę organizuoja skyriaus darbuotojų susirinkimus;

- nagrinėja pagal kompetenciją nukreiptus raštus ir dokumentus arba paveda juos nagrinėti Kontrolės  skyriaus darbuotojams;

- vizuoja skyriaus darbuotojų rengiamų raštų projektus bei teikia juos TLK administracijai;

- organizuoja patikrinimų medžiagos ekspertizę, apibendrina TLK atliktos kontrolės metu nustatytus trūkumus, formuluoja išvadas bei rengtia ekspertizės pažymų projektus;

- teikia išvadas bei pasiūlymus TLK administracijai sveikatos draudimo, asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo, PSDF biudžeto lėšų panaudojimo pagrįstumo, sutarčių sudarymo bei TLK atliekamos kontrolės, skyriaus veiklos tobulinimo ir kitais klausimais;

- nustatyta tvarka informuoja Valstybinę ligonių kasą prie SAM ir įstaigų, vaistinių ar optikų steigėjus apie atliktą patikrinimą ir nustatytus trūkumus, esant reikalui – kitas įstaigas ar institucijas;

- dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų;

- bendradarbiauja su kitų institucijų darbuotojais, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, optikų administracijos atstovais ar darbuotojais savo kompetencijos ribose;

- įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);

- dalyvauja vertinant ASPĮ, pageidaujančių sudaryti sutartis su Kauno TLK dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš PSDF biudžeto, pasirengimą teikti norimas paslaugas bei jų atitikimą nustatytiems reikalavimams;

- analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose, pagal kompetenciją dalyvauja sprendžiant ginčus tarp TLK ir ASPĮ ar paveda šią funkciją skyriaus darbuotojams;

- pagal skyriaus kompetenciją rengia medžiagą Kauno TLK interneto svetainei;

- TLK direktoriaus pavedimu skyriui priskirtos kompetencijos ribose rengia medžiagą Kauno TLK Stebėtojų tarybai ir Taikinimo komisijai;

- organizuoja ir tvarko skyriaus raštvedybą, vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TLK vidaus dokumentais, užtikrina tinkamą dokumentų saugojimą ir nustatyta tvarka jų perdavimą į archyvą;

- organizuoja skundų nagrinėjimą, informacijos teikimą, atsakymų į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu rengimą klientams sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės, prieinamumo ir kitais klausimais, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus;

- konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo); teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms;

- vykdo kitas funkcijas, numatytas įstatymuose, TLK ir skyriaus nuostatuose

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28