Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį išsilavinimą (teisės bakalauro ir magistro arba teisės vientisųjų studijų magistro kvalifikacinį laipsnį);

- turėti ne mažesnį kaip 3 metų teisinio darbo  ir 1 metų patirtį privalomąjį  sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;

- žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

- turėti žinių personalo valdymo, viešųjų pirkimų srityje;

- gebėti tvarkyti ir organizuoti įstaigos raštvedybą;

- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, dirbti su biuro technika;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- organizuoja Teisės skyriaus darbą;

- paskirsto tarnybines užduotis, kontroliuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams priskirtų klausimų bei kylančių problemų savalaikį vykdymą;

- organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų atliekamo darbo aptarimus/susirinkimus;

- užtikrina darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų,  Kauno TLK nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi skyriuje;

- atstovauja pagal įgaliojimus Kauno TLK steigėją, Kauno TLK interesus teismuose, ikiteisminėse institucijose, prokuratūrose, rengia procesinius dokumentus dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –PSDF) biudžetui išieškojimo iš fizinių bei juridinių asmenų;

- esant poreikiui, pagal Kauno TLK struktūrinių padalinių paklausimus, vertina Kauno TLK struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų ir raštų projektus, juridinės technikos požiūriu, dalyvauja rengiant sutarčių dėl paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto projektus;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerija bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui. su pirkimo iniciatoriais, pirkimų organizatoriumi;

- rengia, vertina, vizuoja ūkinių sutarčių Kauno TLK veiklai užtikrinti projektus juridinės technikos požiūriu, juos derina

- pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;

- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla ir rengia atsakymų projektus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;

- teikia pasiūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, atlieka valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimą;

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo;

- atsako už Teisės skyriui pavestų uždavinių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Kauno TLK direktoriaus pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!