Vedėja

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti socialinių mokslų studijų srities teisės krypties aukštąjį universitetinį antrosios pakopos (arba vientisųjų studijų) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo stažą, iš kurių bent 1 metus profesinės patirties privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- turėti žinių personalo valdymo srityje;

- sugebėti tvarkyti ir organizuoti įstaigos raštvedybą;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

- mokėti dirbti Microsoft Office paketu;

- mokėti anglų kalbą A1 lygiu;

- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja Teisės skyriaus darbą;

- paskirsto tarnybines užduotis, kontroliuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams priskirtų klausimų bei kylančių problemų savalaikį vykdymą;

- organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų atliekamo darbo aptarimus/susirinkimus;

- užtikrina darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų, Kauno teritorinės ligonių kasos (toliau - Kauno TLK) nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi skyriuje;

- teikia pasiūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, atlieka valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimo;

- atstovauja pagal įgaliojimus Kauno TLK steigėją, Kauno TLK interesus teismuose, ikiteisminėse institucijose, prokuratūrose, rengia procesinius dokumentus dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau –PSDF) biudžetui išieškojimo iš fizinių bei juridinių asmenų;

- esant poreikiui, pagal Kauno TLK struktūrinių padalinių paklausimus, vertina Kauno TLK struktūrinių padalinių parengtus teisės aktų ir raštų projektus, juridinės technikos požiūriu, dalyvauja rengiant sutarčių dėl paslaugų apmokėjimo iš PSDF biudžeto projektus;

- rengia, vertina, vizuoja ūkinių sutarčių Kauno TLK veiklai užtikrinti projektus juridinės technikos požiūriu, juos derina su pirkimo iniciatoriais, pirkimų organizatoriumi;

- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla ir rengia atsakymų projektus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;

- pagal kompetenciją teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir pasiūlymus administracijos darbuotojams;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerija bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.

- atsako už Teisės skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą.

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28