Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

- Išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir ūkinę finansinę veiklą. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą ir gebėti juos taikyti darbe.

- Žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa „Stekas-apskaita“.

- Mokėti naudotis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS).

- Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

- Išmanyti raštvedybos taisykles.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamų privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukdamas visas finansines operacijas;

- vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę;

- tikrina Kauno TLK struktūrinių padalinių Finansų ir apskaitos skyriui perduotų dokumentų dėl apmokamų iš administruojamo Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšų, paslaugų ir programų vykdymo įforminimo teisingumą;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje sąskaitas, gautas iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje sąskaitas, gautas iš ASPĮ už asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

- rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui iš PSDF biudžeto gauti už: suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas; asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

- teikia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės ir darbo apsaugos ministerijos (toliau – VSDFV) teritoriniams skyriams iš PSDF biudžeto finansuojamų ASPĮ sąrašus;

- sutikrina ir parengia įsiskolinimų užskaitos aktus tarp Kauno TLK ir ASPĮ, gavus iš VSDFV teritorinių skyrių ASPĮ socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo tarpusavio įskaitymo suvestines;

- sutikrina ir pateikia VLK ir VSDFV įsiskolinimų tarpusavio įskaitymo suvestines;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje ASPĮ sąskaitas už prevencines programas;

- rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui gauti iš PSDF biudžeto, apmokėjimui ASPĮ už vykdomas prevencines programas;

- registruoja ASPĮ pateiktas, pagal formoje Nr. 2 (biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita) nurodytas sumas skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbai finansuoti ir priklausomybės ligų programos išlaidas;

- rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui gauti iš PSDF biudžeto, apmokėjimui už skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir priklausomybės ligų programas;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje ASPĮ sąskaitas už Europos Sąjungos šalių apdraustųjų gydymui  asmens sveikatos priežiūros įstaigose;

- rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui gauti iš PSDF biudžeto, apmokėjimui už Europos Sąjungos šalių apdraustųjų gydymą;

- suveda sąskaitas gautas iš ASPĮ į FVAIS už suteiktas medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas;

- suveda sąskaitas gautas iš ASPĮ į FVAIS už gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencinių priemonių programą, atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą, asmenų, priskirtinų širdies ir kraujagyslių ligų didelės rizikos grupei, atrankos ir prevencijos priemonių finansavimo programą, priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programą, vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programą (toliau – prevencinės programos);

- formuoja ir registruoja į FVAIS paraiškas, finansavimui gauti iš VLK už prevencines programas;

- suveda sąskaitas gautas iš ASPĮ į FVAIS už asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

- formuoja ir registruoja į FVAIS paraiškas, finansavimui gauti iš VLK už asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

- suveda į FVAIS ASPĮ pateiktas, pagal formoje Nr. 2 (biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ataskaita) nurodytas sumas skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbai finansuoti ir priklausomybės ligų programos išlaidas bei formuoja ir registruoja į FVAIS paraiškas, finansavimui gauti iš VLK;

- formuoja ir registruoja į FVAIS paraiškas, finansavimui gauti iš VLK už skubios konsultacinės sveikatos priežiūros pagalbos ir priklausomybės ligų programas;

- sudaro ir tikrina tarpusavio suderinimo aktus su ASPĮ, ne viešojo sektoriaus subjektais;

- sudaro ir nustatytais terminais teikia ataskaitas VLK;

- veda ir kontroliuoja atskaitingų asmenų gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;

- koordinuoja Finansų ir apskaitos skyriaus darbuotojų darbą susijusį su dokumentų bylų formavimu ir pateikimu į Kauno TLK archyvą;

- Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimu ruošia PSDF biudžeto išlaidų vykdymo finansinės atskaitomybės formas;

- vadovaujantis patvirtintu dokumentacijos planu, ruošia tvarkomų apskaitos dokumentų bylas, pateikimui į Kauno TLK archyvą;

- Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavedimu, nagrinėja skyriaus gaunamus raštus, ruošia atsakymus;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus Finansų ir apskaitos skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!