Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyresnioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.

- Išmanyti viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių viešojo sektoriaus subjektų buhalterinę apskaitą ir ūkinę finansinę veiklą. Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, LR Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie SAM (toliau – VLK) įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius privalomąjį sveikatos draudimą ir gebėti juos taikyti darbe.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, buhalterinės apskaitos programa Stekas-apskaita.

- Mokėti naudotis Finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema (toliau – FVAIS);

- Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

- Išmanyti raštvedybos taisykles.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- tvarko TLK veiklos lėšų ir TLK administruojamų PSDF biudžeto lėšų buhalterinę apskaitą, į ją įtraukdamas visas finansines operacijas;

- vykdo ūkinių operacijų einamąją finansų kontrolę;.

- vykdo paskesniąją finansų kontrolę, kuri atliekama po Kauno TLK sprendimų dėl valstybės turto panaudojimo ir įsipareigojimų tretiesiems asmenims įvykdymo;

- tvarko griežtos atskaitomybės blankų apskaitą ir išduoda įgaliojimus;

- registruoja apskaitoje ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų įsigijimą, judėjimą, nurašymą, nuvertėjimą ar jo atkūrimą;

- sudaro ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto bei atsargų buhalterinės apskaitos registrus, kurių duomenys užtikrina Kauno TLK veiklos finansinių ataskaitų rinkinio sudarymą pagal atitinkamų buhalterinių sąskaitų duomenis;

- tvarko nebalansinių sąskaitų apskaitą pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS), sudaro reikalingas ataskaitas;

- teikia inventorizacijos komisijai inventorizuojamo turto likučius pagal TLK direktoriaus įsakyme nurodytos inventorizacijos atlikimo dienos būklę;

- dalyvauja materialinių vertybių inventorizacijoje, kontroliuoja nurašymo teisingumą.

- veda ir kontroliuoja atskaitingų asmenų gautinų ir mokėtinų sumų apskaitą;

- tvarko atsiskaitymų su įvairiomis įstaigomis, organizacijomis už Kauno TLK įsigytas materialines vertybes ir suteiktas paslaugas, atliktus darbus apskaitą, sudaro apskaitos registrus;

- rengia buhalterinės apskaitos programoje mokėjimo nurodymus įvairiomis įstaigomis, organizacijomis už Kauno TLK įsigytas materialines vertybes ir suteiktas paslaugas, atliktus darbus;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje sąskaitas, gautas iš vaistinių bei optikų už kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, apmokamas iš PSDF lėšų.

- rengia ir teikia paraiškas VLK finansavimui gauti iš PSDF biudžeto už kompensuojamus vaistus ir medicinos pagalbos priemones;

- registruoja buhalterinės apskaitos programoje sąskaitas, gautas iš ASPĮ už išduotus kompensuojamuosius vaistų pasus (toliau- KVP) pacientams;

- suveda sąskaitas gautas iš įvairių tiekėjų į FVAIS už įsigytas prekes, suteiktas paslaugas;

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!