Vyriausioji specialistė-juriskonsultė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- sugebėti apibendrinti, analizuoti ir taikyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, darbo santykius, sveikatos draudimą;

- sugebėti rengti teisės aktų ir įstaigos rengiamų dokumentų projektus;

- mokėti anglų kalbą A1 lygiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.          

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- atstovauja pagal suteiktus įgaliojimus Kauno TLK, VLK visose teismų instancijose, rengia procesinių bei kitų teismams siunčiamų dokumentų projektus, laiku pateikia informaciją ar prašomą medžiagą, siekiant, kad būtų tinkamai atstovauti Kauno TLK, VLK interesai;

- pasirengia atstovauti teismuose, išreikšti atsakovo, ieškovo, suinteresuoto ar trečiojo asmens poziciją teisminiuose ginčuose, rūpinasi, kad įsiteisėję teismų nutartys ir sprendimai būtų nedelsiant pateikti vykdymui;

- rengia pretenzijas draudimo kompanijoms bei atsakymus prokuratūroms ir policijos komisariatams dėl padarytos žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondui (toliau –PSDF) dydžio bei jos atlyginimo;

- sudaro sutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis bei vykdo šių sutarčių stebėseną;

- dalyvauja rengiant Kauno TLK vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus, savo kompetencijos ribose juos rengia;

- dalyvauja rengiant sutarčių tarp Kauno TLK ir asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių, medicinos reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančių įstaigų projektus;

- rengia ūkinių sutarčių Kauno TLK veiklai užtikrinti projektus, juos derina su pirkimų iniciatoriais, pirkimų organizatoriumi;

- direktoriaus pavedimu savo kompetencijos ribose tiria asmenų prašymus, skundus ir nustatyta tvarka rengia atsakymų projektus;

- teikia teisines konsultacijas įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams, konsultuoja dėl pateiktų Kauno TLK teisės aktų ir kitų dokumentų projektų atitikimo teisės aktų reikalavimams.

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28