Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos ar verslo, ar vadybos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis arba  vientisosios studijos);

- turėti ne mažesnę nei 3 metų buhalterinio darbo patirtį ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;

- išmanyti ir gebėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius buhalterinę apskaitą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, teisę gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų, tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles, raštvedybos taisykles;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

- gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus veiklą, pagal suteiktus įgaliojimus savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos informacine sistema, viešojo sektoriaus ir atskaitomybės konsolidavimo informacine sistema (toliau – VSAKIS);

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

  siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą:

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

- rengia Skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

- vertina Skyriaus darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

- pagal kompetenciją rengia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

  siekiant tinkamai tvarkyti Kauno TLK apskaitą:

- užtikrina visų ūkinių operacijų ir finansinių operacijų atvaizdavimą apskaitoje pagal pateiktus Skyriui dokumentus;

- siekiant užtikrinti PSDF biudžeto asignavimų tinkamą panaudojimą, vykdo išankstinę finansų kontrolę, vadovaujantis pateiktais dokumentais, prireikus – kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

- planuoja Kauno TLK veiklos išlaidas, sudaro išlaidų sąmatą ir jos patikslinimus, kontroliuoja jos vykdymą;

- kontroliuoja prekių ir paslaugų apskaitą pagal biudžeto išlaidų ekonominės klasifikacijos straipsnius;

- kontroliuoja finansavimo lėšų ir materialinių vertybių apskaitą;

- siekiant užtikrinti mokėjimų kontrolę, pasirašo antruoju parašu banko dokumentus, mokėjimo paraiškas ir kitus finansinius dokumentus;

- rengia ketvirtinių ir metų biudžeto vykdymo atskaitomybę ir Kauno TLK direktoriui pasirašius, teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

- rengia Kauno TLK veiklos ir administruojamo PSDF tarpinių ir metų finansinės atskaitomybės rinkinius bei nustatyta tvarka ir terminais pateikia VLK;

- patvirtina metinės finansinės atskaitomybės rinkinių duomenis  VSAKIS;

- teikia buhalterinės apskaitos informaciją ir rengia ataskaitas, pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus Kauno TLK direktoriui, auditoriams, VLK, mokesčių administratoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

- teikia  TLK direktoriui pasiūlymus ir patarimus buhalterinės apskaitos politikos parinkimo, atsižvelgiant į konkrečias sąlygas ir apskaitos reikalavimus, klausimais;

- nagrinėja jo kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir pareiškimus, ruošia atsakymus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

- dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus.

- kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl Skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų savalaikį vykdymą;

- peržiūri ir tobulina apskaitos metodiką;

- tikrina ir vizuoja paruoštus dokumentus dėl ūkinių operacijų atlikimo (įsakymus, sutartis, aktus ir kt.), informuoja Kauno TLK direktorių (žodžiu ar raštu) apie pastebėtus galimus pažeidimus;

- Kauno TLK direktoriaus pavedimu, skyriui priskirtos kompetencijos ribose, rengia medžiagą Kauno TLK stebėtojų tarybai, SAM, VLK, kitoms institucijoms;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!