Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

- Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus reglamentuojančius viešųjų pirkimų vykdymą, dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje.

- Mokėti dirbti Centrine viešųjų pirkimų informacine sistema (toliau-CVP IS), vykdyti viešuosius pirkimus per Centrinę perkančiąją organizaciją.

- Sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų tvarkymo, apskaitos, valdymo bei perdavimo į archyvą tvarką.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.

- Gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas.

- Išmanyti tarnybinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- planuoja, organizuoja ir vykdo prekių, darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus;

- rengia Kauno TLK viešųjų pirkimų planus, prireikus juos tikslina;

- Kauno TLK direktoriaus patvirtintus viešųjų pirkimų planus nustatytais terminais skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;

- rengia prekių, darbų ir paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus;

- organizuoja techninių specifikacijų parengimą

- vertina ir lygina tiekėjų (rangovų) pasiūlymus, nagrinėja jų pretenzijas, susijusias su viešaisiais pirkimais;

- rengia informaciją kandidatams ir dalyviams apie viešojo pirkimo procedūros rezultatus;

- renka, kaupia, analizuoja informaciją apie numatomus, atliekamus ir įvykdytus pirkimus, sudarytas pirkimų sutartis bei sutarčių įvykdymo rezultatus;

- pildo Kauno TLK viešųjų pirkimų apskaitos žurnalą;

- skelbia informaciją apie vykdomus Kauno TLK viešuosius pirkimus teisės aktų nustatyta tvarka;

- skaičiuoja pirkimų vertes viešuosius pirkimus reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka ir veda jų apskaitą;

- rengia Viešųjų pirkimų ataskaitas ir nustatyta tvarka ir terminais skelbia  CVP IS ir Kauno TLK tinklalapyje;

- suveda viešųjų pirkimų plano duomenis (lėšų rezervavimas) ir viešųjų pirkimų sutarčių duomenis į FVA IS.

- organizuoja Kauno TLK viešųjų pirkimų komisijos posėdžius ir juos protokoluoja;

- rengia ir/ar patikslina Kauno TLK vidaus dokumentų projektus (raštus, taisykles, procedūras, ataskaitas ir pan.), susijusius su viešųjų pirkimų vykdymu. Kauno TLK supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles skelbia teisės aktų nustatyta tvarka;

- skelbia nustatyta tvarka ir terminais laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir sudarytų pirkimo sutarčių sąlygų pakeitimus CVP IS, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje;

- kontroliuoja Kauno TLK aprūpinimą raštinės prekėmis: užsako, išduoda, veda apskaitą ir atsiskaito už jas;

- konsultuoja Kauno TLK darbuotojus viešųjų pirkimų klausimais;

- registruoja, tvarko, saugo viešųjų pirkimų dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka, juos perduoda į įstaigos archyvą;

- organizuoja ir užtikrina savalaikį paštu Kauno TLK siunčiamos korespondencijos išsiuntimą;

- Administravimo skyriaus vedėjo pavedimu kopijuoja, skenuoja dokumentus, tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl skyriaus darbo tobulinimo;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!