Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Aukštasis universitetinis išsilavinimas (gali būti paskutinio kurso studentas).

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos draudimą, asmens duomenų apsaugą.

- Žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus norminius aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą, apskaitą ir saugojimą ir gebėti juos taikyti praktikoje.

- Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu. Sugebėti naudotis organizacinėmis technikos priemonėmis.

- Išmanyti dalykinio etiketo reikalavimus, bendravimo, dalykinio pokalbio taisykles.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- registruoja direktoriaus įsakymus veiklos organizavimo klausimais, valstybės tarnautojų ir darbuotojų (toliau-darbuotojai) tarnybinius pranešimus ir prašymus, kitus vidinius Kauno TLK dokumentus, stebėtojų tarybos, taikinimo komisijos, medicininio audito protokolus bei formuoja šių dokumentų bylas;

- supažindina darbuotojus su direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo parengtais įsakymais veiklos organizavimo klausimais, pavedimais, užduotimis bei kontroliuoja kaip jos vykdomos;

- peržiūri ir užtikrina, kad Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos elektronine dokumentų valdymo sistema, įstaigos faksu, bendruoju elektroniniu paštu gauti dokumentai būtų laiku perduoti direktoriui;

- teikia direktoriui gautus ir parengtus siųsti dokumentus, patikrinus ar siunčiami dokumentai tinkamai įforminti;

- atlieka Kauno TLK gaunamų raštų (užregistruotų dokumentų valdymo sistemoje), reikalaujančių atsakymo, vykdymo kontrolę;

- skyriaus vedėjo pavedimu rengia Kauno TLK vidaus dokumentų projektus (taisykles, tvarkos aprašus, procedūras ir kt.), susijusius su dokumentų valdymu;

- bendrauja su klientais telefonu ir kitomis komunikacijos priemonėmis;

- tinkamai paskirsto informacijos, gaunamos įstaigos faksu, pagrindiniais telefonais ir elektroniniais paštais ar kitais būdais, srautus;

- organizuoja ir užtikrina savalaikį faksu ir elektroniniu paštu Kauno TLK siunčiamos korespondencijos išsiuntimą;

- tvarko siunčiamą ir gaunamą korespondenciją;

- tvirtina įstaigos dokumentų kopijas, išrašus, nuorašus, skenuoja dokumentus;

- vadovaujantis dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis ruošia jam (-ai) priskirtas bylas ir perduoda į įtaigos archyvą;

- talkina direktoriui rengiant susirinkimus, posėdžius, seminarus bei rengiant pranešimus;

- organizuoja stebėtojų tarybos, taikinimo komisijos, medicininio audito komisijos posėdžius;

- priima bei registruoja dokumentus adresuotus Kauno TLK stebėtojų tarybai bei kitoms komisijoms;

- koordinuoja darbą Kauno TLK posėdžių salėje, kviečia Kauno TLK darbuotojus ir kitus dalyvius į organizuojamus posėdžius, pasitarimus ir kitus renginius, juos registruoja, išplatina reikiamą medžiagą posėdžio, pasitarimo dalyviams;

- skyriaus vedėjo pavedimu protokoluoja posėdžius ir kitus renginius;

- organizuoja direktoriaus, darbuotojų keliones ir komandiruotes;

- organizuoja ir užtikrina tinkamą svečių ir lankytojų priėmimą;

- perka reprezentacines dovanas bei parengia reprezentacinių išlaidų aktus;

- parengia  šventinius sveikinimus ir juos išsiunčia;

- užtikrina  leidinių „Valstybės žinios“ ir „Informaciniai pranešimai“ išsaugojimą bei sudaro sąlygas darbuotojams susipažinti su jais;

- atlieka kitas technines–organizacines funkcijas, reikalingas įstaigos darbo organizavimo ir bendrųjų funkcijų užtikrinimui;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus su TLK ir Administravimo skyriaus funkcijomis susijusius vadovybės ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti TLK strateginiai tikslai.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!