Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausioji specialistė

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėtų aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį organizuojant raštvedybą ir archyvo darbą įstaigoje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje;

- žinoti ir sugebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius dokumentų rengimą bei dokumentų archyvavimą;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, gebėti taikyti juos praktiškai;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, dirbti su biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- koordinuoja dokumentų valdymą įstaigoje;

- teikia informaciją Kauno TLK darbuotojams apie dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklių pakeitimus;

- konsultuoja Kauno TLK darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

- informuoja tiesioginį vadovą apie dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimo laikymosi būklę Kauno TLK;

- koordinuoja Kauno TLK archyvo darbą: organizuoja dokumentų atranką nuolatiniam, ilgam saugojimui; organizuoja dokumentų atranką naikinimui; organizuoja priimtų į Kauno TLK archyvą dokumentų paiešką ir išdavimą;

- rengia Kauno TLK vidaus dokumentų projektus, susijusius su personalo valdymu;

- dalyvauja organizuojant priėmimą į valstybės tarnybą konkursus bei atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis;

- išduoda tarnybinius, darbo pažymėjimus ir veda jų apskaitą;

- pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

- rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinį kasmetinių atostogų grafiką.

- tvarko Valstybės tarnautojų registrą, veda duomenis, susijusius su personalo valdymu į Kauno TLK naudojamas informacines sistemas;

- tvarko Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą;

- sudaro sąlygas Kauno TLK skyrių vedėjams susipažinti su jiems pavaldžių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateiktomis deklaracijomis;

- koordinuoja naujų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos procesą įstaigoje;

- koordinuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

- dalyvauja komisijos, nagrinėjančios valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą, darbe;

- formuoja, tvarko valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, asmens bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Kauno TLK archyvui bylas, susijusias su personalo valdymu;

- rengia ataskaitas ir kt. informaciją personalo klausimais Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos sveikatos informacijos centrui ir kt. institucijoms;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl darbo tobulinimo;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Administravimo skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!