Vyriausioji specialistė

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėtų aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį organizuojant raštvedybą ir archyvo darbą įstaigoje ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį personalo valdymo srityje.

- žinoti ir sugebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, reglamentuojančius dokumentų rengimą bei dokumentų archyvavimą;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, darbo santykius, viešąjį administravimą;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, dirbti su biuro technika;

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- koordinuoja dokumentų valdymą įstaigoje;

- teikia informaciją Kauno TLK darbuotojams apie dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos taisyklių pakeitimus;

- konsultuoja Kauno TLK darbuotojus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais;

- informuoja tiesioginį vadovą apie dokumentų tvarkymo, apskaitos ir saugojimo reikalavimo laikymosi būklę Kauno TLK;

- koordinuoja Kauno TLK archyvo darbą: organizuoja dokumentų atranką nuolatiniam, ilgam saugojimui; organizuoja dokumentų atranką naikinimui; organizuoja priimtų į Kauno TLK archyvą dokumentų paiešką ir išdavimą;

- rengia Kauno TLK vidaus dokumentų projektus, susijusius su personalo valdymu;

- organizuoja priėmimo į valstybės tarnybą konkursus bei atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigas;

- išduoda tarnybinius, darbo pažymėjimus ir registruoja juos nustatyta tvarka;

- pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;

- rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, metinį kasmetinių atostogų grafiką.

- tvarko Valstybės tarnautojų registrą, veda duomenis, susijusius su personalo valdymu į Kauno TLK naudojamas informacines sistemas;

- tvarko Privačių interesų deklaravimo informacinę sistemą.

- Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai teikia aktualią informaciją apie privačius interesus privalančių deklaruoti asmenų pareigybių sąrašus ir jų pasikeitimus;

- sudaro sąlygas Kauno TLK skyrių vedėjams susipažinti su jiems pavaldžių valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pateiktomis deklaracijomis;

- koordinuoja naujų valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, adaptacijos procesą įstaigoje;

- koordinuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklos vertinimą;

- dalyvauja komisijos, nagrinėjančios valstybės tarnautojų prašymus leisti dirbti kitą darbą, darbe;

- formuoja, tvarko valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančiųjų pagal darbo sutartis, asmens bylas, teisės aktų nustatyta tvarka perduoda Kauno TLK archyvui bylas, susijusias su personalo valdymu;

- rengia ataskaitas ir kt. informaciją personalo klausimais Valstybės tarnybos departamentui prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos sveikatos informacijos centrui ir kt. institucijoms;

- saugo tarnybines paslaptis, susižinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Administravimo skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28