Vedėja

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį antrosios pakopos (magistro) universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti darbo patirtį:

  • 5 metų Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos struktūrose;
  • 3 metų vadovaujamo darbo;
  • vidaus audito arba kokybės vadybos srityje.

- žinoti tarptautinius standartus, reglamentuojančius kokybės vadybos sistemą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;

- turėti žinių personalo valdymo srityje, darbų saugos srityje, viešųjų pirkimų srityje;

- sugebėti tvarkyti ir organizuoti įstaigos raštvedybą;

- sugebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti institucijos veiklą, užtikrinant geras darbo sąlygas;

- sugebėti pateikti visuomenei informaciją apie TLK veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;

- būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

-  planuoja ir organizuoja Administravimo skyriaus darbą;

- organizuoja vietinių (lokalių) teisės aktų ir jais tvirtinamų dokumentų (tvarkos aprašų, reglamentų, taisyklių, nuostatų ir kita), reglamentuojančių TLK veiklos valdymą, rengimą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi;

- organizuoja TLK veiklos planavimo dokumentų rengimą, vertinimą ir tobulinimą bei kontroliuoja jų vykdymą, rengia ataskaitas;

- organizuoja TLK struktūros derinimą su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

- vykdo kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 reikalavimus įgyvendinimo ir funkcionavimo priežiūrą, apmoko naujus darbuotojus kokybės vadybos sistemos;

- organizuoja, kad periodiškai būtų atliekami TLK veiklos procesų ir veiklos rodiklių matavimai, ir analizuoja jų rezultatus;

- koordinuoja ir kontroliuoja personalo valdymą, pretendentų į valstybės tarnybą bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, atranką ir konkursus, valstybės tarnautojų ir darbuotojų mokymą bei kvalifikacijos kėlimą;

- padeda TLK direktoriui formuoti TLK personalo mokymo prioritetus, rengia TLK personalo metinius mokymo planus, organizuoja jų įgyvendinimą;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- organizuoja institucijos raštvedybą, gautų dokumentų registravimą, tvarkymą ir paskirstymą bei saugojimą, dokumentų archyvavimą;

- koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą ir organizavimą bei kontroliuoja jų vykdymą;

- organizuoja ūkinę TLK veiklą;

- kontroliuoja darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemonių įgyvendinimą, darbų saugos instruktažų vedimą;

- užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas;

- organizuoja TLK stebėtojų tarybos ir TLK vadovybės posėdžius;

- atsakomybės ribose rengia informaciją TLK stebėtojų tarybos bei vadovybės posėdžiams;

- organizuoja ir atsakomybės ribose vykdo TLK viešinimo veiklą;

- kontroliuoja TLK interneto svetainės informacijos savalaikį atnaujinimą, esant reikalui, organizuoja internetinės svetainės funkcionavimo aptarimą TLK;

- vykdo korupcijos prevenciją;

- vykdo išankstinę finansų kontrolę;

- bendradarbiauja su TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui;

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo.

- atsako už Administravimo skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28