Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vedėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį antrosios pakopos (magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;       

- žinoti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

- turėti žinių personalo valdymo, darbų saugos, viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos srityse;

- gebėti tvarkyti ir organizuoti įstaigos dokumentų valdymą;

- gebėti pateikti visuomenei informaciją apie ligonių kasų veiklą įgyvendinant privalomąjį sveikatos draudimą;

- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą;

- gebėti analizuoti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, dirbti su biuro technika;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

 siekiant užtikrinti efektyvų Skyriaus darbą:

- planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų darbą;

- rengia Skyriaus nuostatus, veiklos ataskaitas, valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybės aprašymus;

- vertina Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, veiklą;

- pagal kompetenciją rengia įsakymus Skyriaus veiklos klausimais;

- organizuoja bei dalyvauja rengiant vietinius (lokalius) teisės aktus ir jais tvirtinamus dokumentus (tvarkos aprašus, reglamentus, taisykles, nuostatus ir kita), reglamentuojančius TLK veiklos valdymą, vertina, kaip šie dokumentai vykdomi, juos tobulina;

- dalyvauja ligonių kasų  ar atstovauja Kauno TLK veiklos planavimo dokumentų rengime, kontroliuoja jų vykdymą, rengia ataskaitas;

- organizuoja Kauno TLK struktūros derinimą su Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos;

- vykdo kokybės vadybos sistemos pagal ISO 9001 reikalavimus įgyvendinimo ir funkcionavimo priežiūrą, apmoko naujus darbuotojus kokybės vadybos sistemos;

- koordinuoja ir kontroliuoja personalo valdymą, dalyvauja organizuojant priėmimą į  valstybės tarnybą konkursus bei atrankas į darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis;

- planuoja ir organizuoja   TLK valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis,  mokymą bei kvalifikacijos kėlimą, rengia  TLK personalo metinius mokymo planus, rengia atskaitas;

- organizuoja  TLK dokumentų valdymą (dokumentų registravimą, tvarkymą ir paskirstymą bei saugojimą, dokumentų archyvavimą);

- vykdo išankstinę finansų kontrolę;

- koordinuoja viešųjų pirkimų planavimą ir organizavimą bei kontroliuoja jų vykdymą;

- organizuoja ir atsakomybės ribose vykdo TLK viešinimo veiklą;

- kontroliuoja TLK interneto svetainės informacijos savalaikį atnaujinimą, esant reikalui, organizuoja internetinės svetainės funkcionavimo aptarimą TLK;

- vykdo korupcijos prevenciją;

- organizuoja ūkinę TLK veiklą, užtikrina saugias ir sveikas darbo sąlygas;

- kontroliuoja darbų saugos ir priešgaisrinės apsaugos priemonių įgyvendinimą, darbų saugos instruktažų vedimą;

- organizuoja  TLK stebėtojų tarybos ir vadovybės posėdžius;

-  bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

- nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, paklausimus bei skundus, susijusius su skyriaus veikla ir rengia atsakymų projektus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;

- teikia pasiūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo;

- atsako už  Skyriui pavestų uždavinių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Kauno TLK direktoriaus pavedimus Skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!