Darbininkas

 

REIKALAVIMAI DARBUOTOJUI, EINANČIAM ŠIAS PAREIGAS

 

- Darbininku dirbti piimamas asmuo, galintis dirbti nesudėtingus paprastus darbus.

- Darbininkas turi žinoti, mokėti ir išmanyti:

  • darbo priemonių ir įrankių rūšis;
  • elektros prietaisų veikimo principus ir naudojimo tvarką;
  • elektros saugos pagrindus;
  • nemechanizuotų ir mechanizuotų valymo instrumentų ir mechanizmų paskirtį, naudojimo tvarką ir reikalavimus;
  • saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimus;
  • vidaus darbo tvarkos taisykles.

 

 

PAGRINDINĖS ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbininkas privalo:

- prižiūrėti tarnybines patalpas, prižiūrėti šiukšlių konteinerius;

- prižiūrėti darbo aplinką, atlikti smulkų inventoriaus (stalų, kėdžių, spintų, spintelių, palangių, staktų, rankenų būklę ir kt.) remontą;

- prižiūrėti sanitarinius mazgus ir atlikti smulkius santechniko darbus;

- sutvarkyti darbo inventorių ir sandėliuoti jį nustatytoje pagalbinėje patalpoje, prižiūrėti inventorių;

- baigus darbą, užrakinti kabinetų duris, uždaryti langus, išjungti elektrą, patikrinti, ar nėra paliktų įjungtų elektros prietaisų, perduoti patalpas saugos tarnybos priežiūrai;

- esant remonto, kraustymosi ar kitiems darbams susijusiems su inventoriaus ar kitų daiktų perkėlimu, atlikti pernešimo, krovimo darbus;

- pastebėjus gedimus informuoti ūkvedį dėl reikamų tarnybų iškvietimo;

- laikytis saugos ir sveikatos darbe bei priešgaisrinės saugos reikalavimų, vidaus darbo tvarkos taisyklių.

Atnaujinta: 2019.02.12