Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Patarėja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

  Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities, ekonomikos arba verslo ir vadybos krypties išsilavinimą;

-  turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį privalomojo sveikatos draudimo vykdymo srityje;       

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;      

- išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, pažengusiųjų lygiu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- stebi, kaupia, apibendrina ir analizuoja informaciją, susijusią su skyriaus darbo organizavimu ir veikla įgyvendinant skyriui keliamus uždavinius;

- koordinuoja Sveikatos draudimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo kontrolę;

- vertina ir teikia išvadas, pasiūlymus, pastabas dėl teisės aktų projektų reglamentuojančių Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) administravimą (paslaugų apmokėjimą, sutarčių sudarymą bei vykdymą);

- dalyvauja planuojant PSDF lėšų paskirstymą pagal išlaidų rūšis bei asmens sveikatos priežiūros įstaigas, bei teikia siūlymus;

- vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) prašymus sudaryti bei papildyti sutartis, prašymų atitikimą sutarčių sudarymo tvarkos aprašui, dalyvauja priimant sprendimus dėl sutarties sudarymo, papildymo bei rengia sutarčių projektus;      

- vykdo suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo atitikimo galiojantiems teisės aktams stebėseną, atlieka išankstinę finansų kontrolę, kontroliuojant ASPĮ sutartinių įsipareigojimų vykdymą;

- vykdo informacinės sistemos APAP ir SPAP posistemių ataskaitinio periodo uždarymo stebėseną, bei koordinuoja skyriaus kompetencijai priskirtų ataskaitų bei suvestinių rengimą (Forma BV-2) bei duomenų atitikimą informacinės sistemos SVEIDRA duomenims;

- kaupia informaciją, teikia apibendrintą informaciją apskaičiuojant brangiųjų tyrimų ir procedūrų balo vertę, ruošia suvestines ataskaitas (Forma BT-2);

- kontroliuoja TLK ir ASPĮ sutarčių dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo vykdymo stebėsenos ataskaitų sudarymą;

- stebi skyriaus vedėjo pavedimų vykdymą bei teikia metodinę pagalbą skyriaus darbuotojams bei ASPĮ Sveikatos draudimo įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- nesant Sutarčių skyriaus vedėjui vykdo jo funkcijas;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Sutarčių skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!