Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.9% (45):
 
Ne 77.1% (249):
 
Man neaktualu 9.0% (29):
 

Jau balsavo: 323

Vyriausioji specialistė (Marijampolė)

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities, teisės krypties išsilavinimą.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos priežiūros sistemą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

- Sugebėti apibendrinti, analizuoti ir taikyti teisės aktus.

- Išmanyti raštvedybos taisykles, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.                 

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Darbuotojas, einantis šias pareigas, atlieka šias funkcijas:

- įstatymų nustatytais pagrindais atstovauja privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiai institucijai šalies teismuose, ikiteisminio tyrimo institucijose ir prokuratūrose, naudodamasis visomis įstatymų institucijai suteiktomis procesinėmis teisėmis ir atstovaujamosios institucijos įgalinimais, jos vardu atlieka visus procesinius veiksmus;

- rengia pretenzijas draudimo bendrovėms dėl žalos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžetui atlyginimo už nukentėjusių asmenų gydymą asmens sveikatos priežiūros įstaigose po eismo įvykio metu patirtų sužalojimų ir vykdo jų stebėseną;

- siunčia raginimus, rengia procesinius dokumentus teismams dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo fiziniams ir juridiniams asmenims, dėl kurių kaltės buvo padaryta žala apdraustojo sveikatai, kai nukentėjusio asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos buvo apmokėtos iš PSDF biudžeto lėšų, ir vykdo jų stebėseną;

- rengia procesinius dokumentus dėl neteisėto Europos sveikatos draudimo kortelės panaudojimo ir vykdo jų stebėseną;

- siunčia raginimus, rengia procesinius dokumentus asmenims, kuriems neteisėtai buvo suteiktos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, ir vykdo jų stebėseną;

- sudaro sutartis dėl žalos PSDF biudžetui atlyginimo dalimis bei vykdo šių sutarčių stebėseną;

- Direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimu savo kompetencijos ribose tiria asmenų prašymus, skundus ir nustatyta tvarka rengia atsakymų projektus;

- teikia teisines konsultacijas įstaigos valstybės tarnautojams ir darbuotojams savo kompetencijos ribose;

- teikia pagalbą kitiems teisininkams rengiant ūkinių sutarčių Kauno TLK veiklai užtikrinti projektus, juos derinant su pirkimų iniciatoriais, pirkimų organizatoriumi bei dalyvaujant rengiant Kauno TLK vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- teikia skyriaus vedėjui ataskaitas;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, direktoriaus ar skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!