Apklausa

Ar žinote, kad nuo š. m. sausio 1 d. norintys nemokamai protezuoti dantis įrašomi į vieną bendrą eilę šalies mastu?Apklausos rezultatai
Taip 13.9% (45):
 
Ne 77.1% (249):
 
Man neaktualu 9.0% (29):
 

Jau balsavo: 323

Patarėjas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį sveikatos draudimo įgyvendinimo srityje.

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, darbo santykius bei Europos Parlamento ir Tarybos reglamentus, nustatančius socialinės apsaugos sistemų taikymą ir mokėti taikyti šiuos teisės aktus praktikoje;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas;

- sugebėti planuoti ir organizuoti komandinį darbą ir dirbti komandoje;

- mokėti užsienio kalbą (anglų, rusų) ne mažesniu kaip A1 lygiu;

- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis;

- žinoti valstybės tarnautojų veiklos etikos taisykles ir laikytis valstybės tarnautojų veiklos etikos principų;

- vykdyti Kauno TLK nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, saugos darbe ir priešgaisrinės saugos reikalavimus.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- teikia informaciją privalomojo sveikatos draudimo Lietuvos Respublikoje ir socialinės apsaugos sistemos taikymo ES šalyse klausimais telefonu, el. paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis bei klientams apsilankius Kauno TLK;

- bendrauja su kitomis institucijomis (VMI, SODRA, Darbo birža, VLK) privalomojo sveikatos draudimo klausimais;

- rengia ir nuolat atnaujina Kauno TLK interneto svetainės informacinę medžiagą gyventojų aptarnavimo skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;

- kontroliuoja draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registro tvarkymą ir įrašo duomenis apie asmens privalomojo sveikatos draudimo galiojimą;

- atsako už Europos sveikatos draudimo kortelių (toliau - ESDK) blankų užsakymą, gavimą, apskaitą, saugojimą ir paskirstymą skyriaus darbuotojams;

- kontroliuoja ESDK ar jas pakeičiančių sertifikatų išdavimą Lietuvos Respublikos bei kitų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, apdraustiems Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu;

- vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu patvirtinta tvarka ir Kauno TLK kokybės vadybos sistemos procedūra, parengia (priima, pildo, derina, išduoda) E121, E127, E125 pažymas (esant reikalui rengia ir kitas E pažymas, priskirtas teritorinių ligonių kasų kompetencijai), E pažymas pakeičiančius ir struktūrizuotus dokumentus, teikia juos, pagal priklausomybę, Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos, ES šalių kompetentingoms institucijoms ir/ar piliečiams;

- paruošia, suderina su kitais TLK skyriais, ataskaitas apie asmens sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas ES šalių piliečiams ir nustatytais terminais teikia Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos.

- teikia pagalbą ir koordinuoja skyriaus vyresniųjų specialistų Kauno ir Marijampolės apskričių savivaldybėse darbą privalomojo sveikatos draudimo Lietuvoje bei sveikatos draudimo ES šalyse klausimais;

- pagal pavedimą nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pareiškimus bei skundus ir ruošia atsakymus;

- užtikrina Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas ar vienkartinius pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!