Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vedėjas

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities, matematikos ir kompiuterių mokslų krypties  išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo su duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis patirtį, išmanyti jų funkcionavimo principus;

- žinoti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos sistemą, jos valdymą, privalomąjį sveikatos draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų raidą;

- mokėti administruoti MS Windows, MS Windows Server  platformos operacines sistemas ir užtikrinti jų darbą;

- išmanyti informacijos saugos užtikrinimo principus;

- būti susipažinęs su duomenų bazių valdymo sistemomis ORACLE;

- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti skyriaus veiklą, pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- organizuoja Informatikos skyriaus darbą;

- paskirsto tarnybines užduotis, kontroliuoja valstybės tarnautojams ir darbuotojams priskirtų klausimų bei kylančių problemų savalaikį vykdymą;

- organizuoja skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojų), atliekamo darbo aptarimus/susirinkimus;

- užtikrina darbo drausmę, įstatymų, juos lydinčių kitų teisės aktų,  Kauno TLK nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių, kitų vidaus tvarkomųjų dokumentų nuostatų laikymąsi skyriuje;

- organizuoja kompiuterinės, programinės ir kompiuterinio tinklo įrangos priežiūrą ir jos plėtrą;

- užtikrina naudojamų duomenų bazių ir informacinių sistemų veikimą, užtikrina asmens duomenų apsaugą;

- organizuoja gaunamų duomenų savalaikį apdorojimą, ataskaitų ir suvestinių paruošimą;

- projektuoja ir kuria papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti;

- analizuoja IS „SVEIDRA“ duomenis, užtikrina sukauptų IS „SVEIDRA“ duomenų išrinkimą ir sutarto formato ataskaitų pateikimą suinteresuotoms šalims;

- dalyvauja nustatant Kauno TLK reikalingos kompiuterinės technikos, programinės įrangos, programavimo ir kitų informacinių technologijų bei sistemų paslaugų ir prekių poreikį;

- atsakomybės ribose konsultuoja Kauno TLK, asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ir optikų darbuotojus dėl darbo su informacinėmis sistemomis „SVEIDRA“ ir „EVIS“ bei jų posistemėmis;

- nagrinėja jo kompetencijai priklausančius gaunamus raštus ir pareiškimus, ruošia atsakymus;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačiųjų interesų deklaracijomis;

- teikia pasiūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų skatinimo ar nuobaudų skyrimo, atlieka valstybės tarnautojų ir darbuotojų vertinimą;

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo;

- atsako už Informatikos  skyriui pavestų uždavinių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Kauno TLK direktoriaus pavaduotojo pavedimus skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!