Vedėjas

 

SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, asmens duomenų apsaugą ir mokėti taikyti šiuos teisės aktus darbe; 

- turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 5 metų darbo su duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis patirtį, išmanyti jų funkcionavimo principus;

- sugebėti organizuoti darbą, mokėti bendrauti su žmonėmis, būti pareigingam, darbščiam.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja valstybės tarnautojų ir darbuotojų darbą skyriui priskirtose veiklos srityse;

- organizuoja kompiuterinės, programinės ir kompiuterinio tinklo įrangos priežiūrą ir jos plėtrą;

- užtikrina naudojamų duomenų bazių ir informacinių sistemų veikimą, užtikrina asmens duomenų apsaugą;

- organizuoja gaunamų duomenų savalaikį apdorojimą, ataskaitų ir suvestinių paruošimą;

- projektuoja ir kuria papildomas kompiuterines programas Kauno TLK funkcijoms vykdyti;

- nagrinėja gaunamus raštus, rengia jų projektus ar nukreipia atsakintam darbuotojui;

- prieš tai raštu įsipareigojus saugoti asmens duomenų paslaptį, privalo susipažinti su jiems pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, vizuoja jas bei remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, Valstybine ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerija bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui.

- kontroliuoja skyriaus darbuotojų atliekamas funkcijas, teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl skyriaus darbuotojų darbo tobulinimo, jų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- atsako už Informatikos skyriui pavestų uždavinių ir funkcijų vykdymą;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus jo pavaduotojo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28