Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyriausiasis specialistas (Marijampolė)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties (magistro) išsilavinimą.

- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo su duomenų bazėmis bei informacinėmis sistemomis patirtį, išmanyti jų funkcionavimo principus;

- mokėti įdiegti bei administruoti šią programinę įrangą: MS Windows šeimos operacines sistemas, ORACLE, 8 RDBVS, MS Office; išmanyti LAN/WAN, PL/SQL, SQL, ODBC, DHTML, ADODB, Access.

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos apsaugą ir draudimą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą, informacinių technologijų raidą, sugebėti juos taikyti praktiškai;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- atlieka kompiuterinės, programinės įrangos ir lokalinio tinklo priežiūrą, užtikrina jos funkcionavimą;

- organizuoja kompiuterinės technikos remontą (esant reikalui), kompiuterinio lokalinio tinklo praplėtimą, įdiegiant naujas kompiuterizuotas darbo vietas;

- atlieka darbus, užtikrinančius kompiuterinės technikos saugumą;

- numato kompiuterinės technikos ir programinės įrangos plėtrą;

- dalyvauja diegiant naujas informacines sistemas ar jų komponentes;

- konsultuoja gydymo įstaigas ir vaistines informacinių technologijų klausimais, susijusiais su IS „SVEIDRA“ ir „EVIS“ bei jų posistemėmis;

- analizuoja IS „SVEIDRA“ duomenis. Rengia ataskaitas pagal IS „SVEIDRA“ duomenis ir teikia jas administracijai, kitų skyrių darbuotojams;

- analizuoja paslaugų nomenklatūros pasikeitimus susijusius su eilių stebėsena, koreguoja stebėsenos duomenų bazę, apdoroja eilių stebėsenos duomenis ir patalpina interneto svetainėje;

- analizuoja SKLAP sutartinių paslaugų nomenklatūros duomenis, tvarko įstaigos vidaus sutartinių paslaugų nomenklatūros duomenų bazę.

- analizuoja ir susistemina vykdomų internetinių apklausų duomenis, suvestines ataskaitas teikia kitų skyrių darbuotojams;

- administruoja įstaigos internetinę svetainę;

- administruoja ktlk.lt domeną;

- projektuoja ir kuria papildomas kompiuterines programas TLK funkcijoms vykdyti;

- teikia pasiūlymus kompiuterinės techninės ir programinės įrangos tobulinimui;

- informuoja skyriaus vedėją apie pastebėtus trūkumus darbe, siūlo naujas darbo formas, teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui dėl darbo tobulinimo;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius informatikos skyriaus vedėjo pavedimus savo kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!