Vyriausiasis specialistas (Marijampolė)

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einanti šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį fizinių mokslų studijų srities informatikos krypties (magistro) išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos institucijose;

- mokėti anglų kalbą B2 lygiu;

- mokėti įdiegti bei administruoti šią programinę įrangą: MS Windows šeimos operacines sistemas, Oracle 8 RDBVS, MS Office; išmanyti LAN/WAN, PL/SQL, SQL, ODBC, DHTML, ADODB, Access;

- gebėti analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus ir kitus tarnybai reikalingus teisės aktus; laikytis nurodymų, skirtų darbui su kompiuteriais, bei reikalavimų, nurodytų Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- atlieka kompiuterinės, programinės įrangos ir lokalinio tinklo priežiūrą, užtikrina jos funkcionavimą;

- organizuoja kompiuterinės technikos remontą (esant reikalui), kompiuterinio lokalinio tinklo praplėtimą, įdiegiant naujas kompiuterizuotas darbo vietas;

- atlieka darbus, užtikrinančius kompiuterinės technikos saugumą;

- numato kompiuterinės technikos ir programinės įrangos plėtrą;

- sudaro įvairias ataskaitas, pagal iš anksto pateiktas užduotis;

- konsultuoja gydymo įstaigas ir vaistines informacinių technologijų klausimais, susijusiais su IS SVEIDRA;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas skyriaus vedėjo pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28