Vyriausiasis specialistas

 

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- Turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties (gydytojo) ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą bei 3 metų  gydomojo ar vadybinio darbo patirtį sveikatos sistemai priklausančiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose.

- Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą bei sugebėti juos taikyti praktikoje.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas.

- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

- Mokėti užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų) A1 lygiu.

- Būti darbščiam, pareigingam, objektyviam, kūrybingam, gebėti bendrauti.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Kontrolės skyriaus vyriausiojo specialisto - gydytojo funkcijos yra šios:

- atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa, planinę ir neplaninę kontrolę dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSDF) fondo biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir kokybės;

- atlieka kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse ir optikose planinę ir neplaninę kontrolę;

- parengia ir pateikia patikrinimo pažymas Kontrolės skyriaus vedėjui ir tikrintų įstaigų vadovams;

- vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ar optikų administracijos atsiliepimus dėl atliktos kontrolės metu išaiškintų trūkumų, Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja tikrinimo rezultatų svarstymą;

- dalyvauja įstaigų patikrinimo rezultatų aptarime;

- atlieka TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą – patikrinimo pažymose (tarnybiniuose raštuose, paaiškinimuose ir kt.) pateiktų patikrinimo metu nustatytų faktų ekspertizę/vertinimą;

- vadovaujantis TLK direktoriaus patvirtinta organizacine procedūra, rengia ekspertizės pažymų projektus;

- nustatyta tvarka informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigų, vaistinių ar optikų steigėjus apie atliktą patikrinimą ir nustatytus trūkumus, o, esant reikalui, ir kitas įstaigas ar institucijas;

- supažindina su atliktos ekspertizės išvadomis TLK administraciją, ASPĮ, vaistinės ar optikos administraciją;

- analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, ruošiantis atlikti kontrolę;

- teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui kreiptis į kompetentingas institucijas ASPĮ akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

- įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);

- bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

- rengia dokumentus, vadovaujantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir TLK vidaus dokumentais;

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- nagrinėja ir atsako į Kontrolės skyriaus vedėjo nukreiptus raštus;

- nagrinėja skundus, teikia informaciją, atsako į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu klientams sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės, prieinamumo ir kitais klausimais, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus;

- konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo); teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms;

- dalyvauja rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų;

- susipažįsta su Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu “Sisteminis ligų sąrašas” (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau TLK-10-AM), kodavimo standartais, naudojantis TLK-10-AM, ir medicininių intervencijų klasifikacija; konsultuoja ASPĮ šių dokumentų naudojimo klausimais, informacijos į duomenų bazę suvedimo klausimais, pradėjus pildyti naujai patvirtintą formą Nr. 066/a-LK “Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė”; analizuoja pateiktus duomenis pagal šiame punkte minėtų dokumentų reikalavimus;  

- vykdo kitas paskirtas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.02.12