Vedėja

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- Turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų srities, ekonomikos, vadybos ar verslo administravimo krypties išsilavinimą.

- Turėti ne mažesnę kaip 3 metų organizacinio darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose.

- Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, sveikatos priežiūros sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą bei sugebėti juos taikyti darbe.  

- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose.

- Mokėti užsienio kalbą (anglų/vokiečių/prancūzų) B1 lygiu.

- Mokėti dirbti Microsoft Offise programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

- vadovauja Sutarčių skyriaus darbui;

- organizuoja Kauno TLK veiklos zonos sveikatos būklės duomenų, gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijų bei sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir šių paslaugų poreikio pokyčių vertinimą. Teikia siūlymus sveikatos priežiūros paslaugų struktūros ir prieinamumo kitimo tendencijų analizei;

- planuoja Kauno TLK perduotų PSDF biudžeto lėšų dalies paskirstymą pagal išlaidų straipsnius ir kontroliuoja jo vykdymą;

- planuoja Kauno TLK perduotų PSDF biudžeto lėšų dalies asmens sveikatos priežiūros paslaugoms paskirstymą asmens sveikatos priežiūros paslaugoms (toliau – ASPĮ), ar savivaldybėms, ir teikia Kauno TLK direktoriui tvirtinti, bei kontroliuoja jo vykdymą;

- organizuoja Kauno TLK skirtos PSDF biudžeto išlaidų dalies skirtos kompensuojamiesiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms planavimą, apskaičiuojant lėšų poreikį ir paskirstant lėšas atskiroms asmens sveikatos priežiūros įstaigoms;

- organizuoja sutarčių projektų, bei ekonominių priedų su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis, vaistinėmis, optikomis, kraujo donorystės įstaigomis, dantų protezavimo paslaugas bei medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo paslaugas teikiančiomis įstaigomis ruošimą, bei kontroliuoja sutarčių vykdymą;

- organizuoja Kauno TLK perduotos PSDF lėšų dalies naudojimo finansinę bei ekonominę analizę;

- konsultuoja asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus dėl sutarčių su vaistinėmis sudarymo tvarkos;

- rengia pristatymus Kauno TLK stebėtojų tarybai apie sutarčių sudarymą;

- dalyvauja ASPĮ ir TLK atstovų derybose dėl sutarčių sudarymo;

- ruošia Sutarčių skyriaus veiklos planus bei veiklos planų ataskaitas, teikia siūlymus Sutarčių skyriaus darbo organizavimui;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose ar nukreipia atsakingam skyriaus darbuotojui;

- prieš tai raštu įsipareigojus saugoti asmens duomenų paslaptį, privalomai susipažįsta su pavaldžių tarnautojų privačių interesų deklaracijomis, vizuoja jas bei remiantis privačių interesų deklaracijų duomenimis teikia pavaldiems tarnautojams rašytines rekomendacijas, nuo kokių klausimų sprendimo procedūrų jie turėtų nusišalinti;

- vykdo kitas direktoriaus pavestas funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2018.12.28