Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Vyresnioji specialistė (Jonava)

 

REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

- Turėti ne žemesnį kaip spec. vidurinį, aukštesnįjį ar jiems prilygintą išsilavinimą.

- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais sveikatos sistemą, jos valdymą, sveikatos draudimą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, darbo santykius bei Europos Tarybos reglamentus, nustatančius socialinės apsaugos sistemų taikymą Europos Sąjungos, Europos Ekonominės Erdvės šalyse ir Šveicarijos Konfederacijoje (toliau – ES) ir mokėti taikyti šiuos teisės aktus praktikoje.

- Žinoti Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir teritorinių ligonių kasų struktūrą ir funkcijas.

- Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti informaciją ir rengti išvadas.

- Išmanyti raštvedybos taisykles ir mokėti jas taikyti.

- Mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

- dirba ligonių kasų konsultavimo informacinės sistemos (toliau - KIS) gamybinėje aplinkoje;

- teikia informaciją „vieno langelio“ principu draudžiamiesiems bei kitiems fiziniams asmenims per KIS (bendruoju telefonu ir elektroniniu paštu), telefonu, elektroniniu paštu ar kitomis komunikacijos priemonėmis bei jiems atvykus į Kauno TLK apie: 

 • privalomąjį sveikatos draudimą ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas;
 • asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšomis ir jų teikimo tvarką;
 • sveikatos draudimą ir socialinės apsaugos sistemos taikymą ES šalyse;
 • būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugų, suteiktų apdraustiesiems ES šalyse, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, kompensavimą;
 • gyventojų prisirašymo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigose tvarką.
 •  kompensuojamųjų vaistų pasų išdavimo bei galiojimo tvarką;
 • dantų protezavimo paslaugas, apmokamas iš PSDF biudžeto lėšų;
 • siuntimų medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui tvarką;
 • tarpvalstybinės sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo tvarką;
 • naudodamasis Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos  Eilių ir atsargų valdymo informacine sistema EVIS teikia gyventojams informaciją sąnarių endoprotezavimo klausimais.

- tikrina, tikslina ir įrašo duomenis Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre apie sveikatos draudimo galiojimą;

- priima prašymus ir išduoda pagamintas Europos sveikatos draudimo korteles Lietuvos Respublikos bei kitų šalių piliečiams ir asmenims be pilietybės, apdraustiems Lietuvos Respublikoje privalomuoju sveikatos draudimu;

- patvirtina atvykusių užsieniečių su atitinkamomis formomis sveikatos draudimą;

- „Reabilitacijos siuntimų apdorojimas“ posistemėje (RSAP) tvirtina 2011T arba 2011N pažymas medicininei reabilitacijai ir sanatoriniam (antirecidyviniam) gydymui pagal gydymo įstaigų atsiųstas elektronines 070/a-LK pažymas;

- tikslina medicininės reabilitacijos ir sanatorinio (antirecidyvinio) gydymo pažymas (2011T arba 2011N) apdraustiesiems, kai yra TLK suderinimas dėl indikacijų, paslaugų rūšies ir/ar trukmės pasikeitimo;

- priima ir registruoja iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų asmenų prašymus dėl įrašymo į dantų protezavimo sąrašus ir perduoda GAS atsakingam darbuotojui (Kaune arba Marijampolėje);

- priima ir registruoja iš asmenų, kurie nelaukdami eilės patys sumokėjo už dantų protezavimo paslaugas, nustatytos formos prašymus kompensuoti dantų protezavimo išlaidas, pranešimus apie asmens įtraukimą į laukiančiųjų dantų protezavimo TLK sąrašą, apmokėjimą patvirtinančius dokumentus (sąskaitą faktūrą, pinigų priėmimo kvitą ir kt.) ir perduoda GAS atsakingam darbuotojui (Kaune arba Marijampolėje);

- priima prašymus kompensuoti tarpvalstybinės sveikatos priežiūros išlaidas ir perduoda GAS atsakingam specialistui;

- vadovaudamasis teisės aktais patvirtintu tvarkos aprašu sudaro ir teikia pacientui:

 • duomenų apie PSDF biudžeto lėšomis stacionare pacientui suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų kainas suvestinę;
 • duomenų apie PSDF biudžeto išlaidas paciento sveikatos priežiūrai atitinkamais metais suvestinę. 

- tvirtina dokumentų, reikalingų GAS priskirtų funkcijų vykdymui, originalų kopijas;

- užtikrina Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų vykdymą, renkant, kaupiant, apdorojant, saugant, naudojant ir teikiant duomenis apie fizinius asmenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant šias pareigas;

- vykdo kitas GAS vedėjo pavestas funkcijas ir vienkartines užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!