Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Direktoriaus pavaduotoja

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį antrosios pakopos (magistro) arba jam prilygintą išsilavinimą;

- turėti ne mažesnę kaip  3 metų vadovaujamo darbo patirtį bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį privalomąjį sveikatos draudimą vykdančiose institucijose;

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, sveikatos priežiūros sistemą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą;

-gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo principus;

- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, gebėti priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu bei biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- analizuoja ir planuoja PSDF biudžeto dalies, nustatytos Kauno TLK, išlaidas atskiroms paslaugų rūšims, teikia pasiūlymus direktoriui;

- koordinuoja ir kontroliuoja sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo bei su vaistinėmis dėl kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išdavimo parengimą bei suderinimą;

- organizuoja Kauno TLK veiklos zonos gyventojų sveikatos priežiūros poreikių nustatymą ir vertinimą;

- koordinuoja atrankinius draudžiamųjų sveikatos būklės stebėjimus, analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų sveikatos būklę, teikia išvadas bei pasiūlymus šiais klausimais Kauno TLK direktoriui;

- koordinuoja statistinės informacijos surinkimą iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų ir kitų institucijų, šią informaciją apibendrina ir įvertina; išvadas ir siūlomus sprendimus teikia direktoriui;

- koordinuoja Europos Tarybos reglamentų Nr. 1408/71/EEB ir 574/72/EEB įgyvendinimą;

- koordinuoja ir kontroliuoja Sutarčių skyriaus, Gyventojų aptarnavimo skyriaus, Informatikos skyriaus, Statistikos ir analizės skyriaus nuostatuose uždavinių ir funkcijų bei kitų nurodymų vykdymą skyrių kompetencijos ribose;        

- teikia siūlymus Kauno TLK direktoriui dėl jam pavaldžių skyrių darbo tobulinimo, darbuotojų skatinimo bei nuobaudų skyrimo;

- pasirašo raštus, rašo rezoliucijas ant gaunamų raštų Kauno TLK direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka;

- įvertina tiesiogiai pavaldžių valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka;

- prieš tai raštu pasižadėjus saugoti asmens duomenų paslaptį, susipažįsta su pavaldžių asmenų viešųjų ir privačių interesų deklaracijomis;

- bendradarbiauja su Kauno TLK struktūriniais padaliniais, VLK bei kitomis įstaigomis ir institucijomis klausimais, reikalingais funkcijų ir tarnybinių pavedimų atlikimui;

- dalyvauja Valstybės kontrolės ir kitų institucijų tikrinimų metu, vykdo Valstybės pareigūnų nurodymus;

- pagal kompetenciją atstovauja Kauno TLK santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;      

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- atlieka Kauno TLK direktoriaus funkcijas jam nesant;

- vykdo kitas Kauno TLK direktoriaus pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas savo kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!