Apklausa

Ar dėvite kaukę koronoviruso pandemijos metu?Apklausos rezultatai
Taip 93.5% (200):
 
Ne 5.1% (11):
 
Man neaktualu 1.4% (3):
 

Jau balsavo: 214

Žinoti sveika

Vyriausiasis specialistas

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI 

Darbuotojas einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ekonomikos ar vadybos, ar statistikos, ar taikomosios matematikos krypties ar jam prilygintą išsilavinimą.

- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Sveikatos apsaugos ministerijos ir Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais privalomąjį sveikatos draudimą, teisine duomenų ir asmens duomenų apsauga;

- žinoti TLK veiklos sritis bei darbo specifiką;

- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją bei rengti išvadas;

- savarankiškai planuoti, organizuoti savo pareiginių funkcijų atlikimą, priimti sprendimus priskirtos kompetencijos ribose;

- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu, turėti gerus Microsoft Excel ir PowerPoint įgūdžius, mokėti dirbti biuro technika.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS  

Šias pareigas einantis darbuotojas atlieka šias funkcijas:

- priima iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio mėnesio ataskaitas, sutikrina, suveda duomenis į Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK) informacinę sistemą, ruošia informaciją bei analizuoja;  

- konsultuoja ASPĮ darbuotojus ASPĮ darbuotojų skaičiaus ir darbo užmokesčio ataskaitų pildymo klausimais;

- analizuoja duomenis apie gyventojams suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir išrašytus /išduotus kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, jų vartojimo dinamiką, poreikį;

- renka ir/ar apdoroja teisės aktuose ir/ar sutartyse su ASPĮ numatytus suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų rodiklius skyriaus kompetencijos ribose;

- analizuoja ir vertina duomenis apie gyventojų demografinės struktūros kitimo tendencijas;

- priima iš ASPĮ paraiškas dėl įstaigos aprūpinimo kompensuojamųjų vaistų pasų (toliau – KVP) ir sveikatos priežiūros specialistų tapatybę patvirtinančių lipdukų (toliau – SPSTPL) blankais, paruošia apibendrintas paraiškas ir pateikia VLK;

- priima ir saugo KVP ir SPSTPL blankus, išduoda ASPĮ,  ruošia suvestines ataskaitas VLK, priskiria ASPĮ bei tvarko duomenis informacinėje sistemoje „Sveidra“;

- priima iš ASPĮ asmens sveikatos priežiūros įstaigų, išduotų KVP mėnesio ataskaitas, patikrina bei pateikia Finansų ir apskaitos skyriui ataskaitas ir suvestinę;

- nagrinėja gaunamus raštus bei paklausimus ir atsako skyriaus kompetencijos ribose;

- paruošia archyviniam saugojimui dokumentus, numatytus Kauno teritorinės ligonių kasos dokumentacijos plane;

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas einant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas nenuolatinio pobūdžio Statistikos ir analizės skyriaus vedėjo pavestas užduotis skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2020.02.18

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!