Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.1% (6):
 
Ne 75.9% (41):
 
Man neaktualu 13.0% (7):
 

Jau balsavo: 54

Vyriausioji specialistė (Marijampolė)

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities medicinos krypties (gydytojo) ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą bei ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį sveikatos sistemai priklausančiose įstaigose.

- žinoti teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos draudimą, sveikatos sistemą, asmens sveikatos priežiūros organizavimą, viešąjį administravimą ir valstybės tarnybą, teisinę duomenų ir asmens duomenų apsaugą bei sugebėti juos taikyti darbe;         .

- išmanyti teisės aktų rengimo ir raštvedybos taisykles, mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai pasirinkti darbo metodus ir problemų sprendimo būdus;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

- atlieka asmens sveikatos priežiūros įstaigų, sudariusių sutartis su teritorine ligonių kasa, planinę ir neplaninę kontrolę dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų iš privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto, prieinamumo, tinkamumo, kiekio ir atitikimo teisės aktams;

- atlieka kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių skyrimo asmens sveikatos priežiūros įstaigose ir išdavimo (pardavimo) vaistinėse ir optikose planinę ir neplaninę kontrolę;

- parengia ir pateikia patikrinimo pažymas Kontrolės skyriaus vedėjui ir tikrintų įstaigų vadovams;

- vertina asmens sveikatos priežiūros įstaigų, vaistinių ar optikų administracijos atsiliepimus dėl atliktos kontrolės metu išaiškintų trūkumų, Kontrolės skyriaus vedėjo pavedimu organizuoja tikrinimo rezultatų svarstymą;

- dalyvauja įstaigų patikrinimo rezultatų aptarime;

- atlieka Kauno TLK sutarčių su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis (toliau – ASPĮ), vaistinėmis ir optikomis vykdymo kontrolės baigiamąjį etapą – patikrinimo pažymose (tarnybiniuose raštuose, paaiškinimuose ir kt.) pateiktų patikrinimo metu nustatytų faktų ekspertizę/vertinimą; -

- vadovaujantis Kauno TLK direktoriaus patvirtinta organizacine procedūra, rengia ekspertizės pažymų projektus;

- nustatyta tvarka informuoja Valstybinę ligonių kasą prie Sveikatos apsaugos ministerijos ir įstaigų, vaistinių ar optikų steigėjus apie atliktą patikrinimą ir nustatytus trūkumus, o, esant reikalui, ir kitas įstaigas ar institucijas;

- supažindina su atliktos ekspertizės išvadomis Kauno TLK administraciją, ASPĮ, vaistinės ar optikos administraciją;

- analizuoja PSDF biudžeto lėšų naudojimo pagrįstumą TLK aptarnaujamoje zonoje, teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas bei išduodant (parduodant) kompensuojamuosius vaistus ir medicinos pagalbos priemones, ruošiantis atlikti kontrolę;

- teikia išvadas bei pasiūlymus dėl racionalesnio ir efektyvesnio PSDF biudžeto lėšų panaudojimo, teikia pasiūlymus Kontrolės skyriaus vedėjui kreiptis į kompetentingas institucijas ASPĮ akreditavimo ar specialisto atestavimo (licencijavimo) asmens sveikatos priežiūros veiklai klausimais;

- įvertina ASPĮ pateiktą medicininę dokumentaciją ir rengia išvadas dėl papildomo apmokėjimo už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas (ankstyvoji piktybinių navikų diagnostika; tuberkuliozės gydymo pratęsimas ir kt.);

- bendradarbiauja su kitų institucijų ir kitų TLK skyrių darbuotojais;

- rengia dokumentus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausiojo archyvo ir Kauno TLK vidaus dokumentais;

- pagal direktoriaus įgaliojimą atstovauja Kauno TLK kitose institucijose, įstaigose ir organizacijose;

- nagrinėja skundus, nagrinėja ir atsako Kontrolės skyriaus vedėjo nukreiptus raštus;

- teikia informaciją, atsako į paklausimus raštu ar elektroniniu paštu klientams sveikatos priežiūros paslaugų, kiekio, kokybės, prieinamumo ir kitais klausimais, išskyrus privalomojo sveikatos draudimo ir dantų protezavimo eilių klausimus;

- konsultuoja ASPĮ, vaistines ir optikas dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo: sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo ir tinkamumo gerinimo, atitikties nustatytiems reikalavimams, medicininio efektyvumo didinimo, vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymo ir išdavimo (pardavimo); teikia metodinę pagalbą ASPĮ, vaistinėms ir optikoms;

- dalyvauja, rengiant ir tobulinant sutartis tarp TLK ir ASPĮ, vaistinių, optikų;

- vadovaujasi Tarptautinės statistinės ligų ir susijusių sveikatos sutrikimų klasifikacijos dešimtuoju pataisytu ir papildytu leidimu “Sisteminis ligų sąrašas” (Australijos modifikacija, TLK-10-AM) (toliau TLK-10-AM), kodavimo standartais, naudojantis TLK-10-AM, ir medicininių intervencijų klasifikacija; konsultuoja ASPĮ šių dokumentų naudojimo klausimais, informacijos į duomenų bazę suvedimo klausimais; analizuoja pateiktus duomenis pagal šiame punkte minėtų dokumentų reikalavimus;   

- atsako už pavestų užduočių ir priskirtų funkcijų savalaikį ir tinkamą vykdymą;

- nuolat tobulina žinias, įgūdžius, kitas profesines savybes ir gebėjimus;

- užtikrina asmens duomenų saugumą, tvarkant asmens duomenis;

- saugo tarnybines paslaptis, sužinotas vykdant tarnybines pareigas;

- vykdo kitas Kontrolės skyriaus vedėjo pavestas nenuolatinio pobūdžio funkcijas skyriaus kompetencijos ribose.

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!