Apklausa

Ar žinote, kad teisę į nemokamas dantų protezavimo paslaugas turi pacientai, sergantys burnos, veido ir žandikaulių onkologinėmis ligomis?Apklausos rezultatai
Taip 11.5% (6):
 
Ne 76.9% (40):
 
Man neaktualu 11.5% (6):
 

Jau balsavo: 52

Direktorius

 

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį viešojo – sveikatos priežiūros administravimo srityje;

- žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos sveikatos sistemą, sveikatos draudimą ir sveikatos priežiūros įstaigų veiklą;

- išmanyti viešąjį administravimą, valstybės tarnybos specifiką ir darbo santykius;

- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti bei organizuoti darbą;

- gebėti dirbti kompiuteriu su MS WINDOWS operacine sistema ir išmanyti informacinių technologijų diegimo valdymo srityje principus;

- mokėti vieną Europos Sąjungos valstybių kalbą;

- būti susipažinusiam su Europos Sąjungos šalių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo principais bei įvairiais sveikatos draudimo modeliais;

- išmanyti profesinės etikos ir tarnybinio protokolo reikalavimus;

- būti pareigingam, darbščiam, nešališkam, objektyviam, gebėti bendrauti, sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu.

 

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

- Organizuoti TLK veiklą ir atsakyti už jos rezultatus, užtikrinti nustatytų TLK funkcijų vykdymą.

- Atstovauti TLK santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis.

- Sudaryti TLK veiklos sąmatą ir pagal ją naudoti TLK turtą ir lėšas bei atsakyti, kad lėšos būtų naudojamos teisėtai ir efektyviai.

- Nustatyti TLK struktūrą, skyrių ir padalinių funkcijas, etatus, tvirtinti darbuotojų pareigybių aprašymus, priimti ir atleisti iš darbo TLK darbuotojus, juos skatinti ir taikyti nuobaudas.

- Pagal savo kompetenciją leisti įsakymus.

- Nustatyti ir įvertinti TLK priskirtos veiklos zonos gyventojų sveikatos priežiūros poreikius ir užtikrinti prieinamų bei kokybiškų paslaugų teikimą.

- Parengti, suderinti, pasirašyti bei vykdyti sutartis su asmens sveikatos priežiūros įstaigomis ir vaistinėmis dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo ir išlaidų kompensuojamiesiems vaistams bei medicinos pagalbos priemonėms kompensavimo.

- Kontroliuoti, ar teisėtai ir efektyviai naudojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo (toliau – PSDF) biudžeto lėšos, skirtos asmens sveikatos priežiūros paslaugoms apmokėti, kompensuojamiems vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms kompensuoti, bei atlikti šių lėšų panaudojimo analizę.

- Analizuoti ir įvertinti TLK priskirtos veiklos zonos gyventojų sveikatos būklę ir teikti siūlymus šiais klausimais TLK stebėtojų tarybai.

- Įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai gauti iš ministerijų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų informaciją TLK funkcijoms vykdyti.

- Teikti pasiūlymus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai bei Valstybinei ligonių kasai (toliau – VLK) dėl privalomojo sveikatos draudimo organizavimo.

- Teikti ieškinius asmenims dėl jiems neteisėtai suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų išlaidų išieškojimo.

- Įgyvendinti TLK kompetencijai priskirtų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatas sveikatos apsaugos sistemos srityje.

- Skelbti informaciją apie TLK veiklą, informuoti draudžiamuosius apie teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, jų teikimo tvarką ir sąlygas.

- Nustatyta tvarka organizuoti pasitarimus, konferencijas ir kt. renginius.

- Vykdyti kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, VLK nuostatų, VLK direktoriaus įsakymų, Kauno TLK nuostatų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

- TLK direktorius už savo veiklą atsiskaito Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, VLK vadovybei ir TLK stebėtojų tarybai.

- TLK direktorius asmeniškai atsako už teisėtą ir efektyvų PSDF biudžeto dalies, nustatytos TLK, vykdymą ir skirtų asignavimų neviršijimą.

- Už nepriekaištingą tarnybą TLK paskatinimus skiria, o už tarnybinius nusižengimus traukia tarnybinėn atsakomybėn VLK direktorius, teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

 

Atnaujinta: 2019.06.14

X
GYVENTOJŲ APTARNAVIMO VERTINIMO APKLAUSA

Siekdami pagerinti ligonių kasų teikiamų administracinių paslaugų kokybę, prašome atsakyti į vykdomos apklausos klausimus.
Mums labai svarbi Jūsų nuomonė!