Sutarčių su ASPĮ sudarymas

NAUJA:
Nuo 2021 m. su teritorine ligonių kasa, kurios veiklos vietoje yra įstaigos buveinė, bus pasirašoma viena sutartis dėl PSDF biudžeto lėšomis apmokamų paslaugų teikimo visiems šalies gyventojams.

Kauno TLK priima prašymus sutarties sudarymui (papildymui, nutraukimui, galiojimo sustabdymo panaikinimui) tik iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų, kurių buveinė yra Kauno ar Marijampolės apskrityje.

Sutartį dėl pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų, įskaitant ambulatorinės slaugos paslaugas namuose, teikimo ir apmokėjimo PSDF biudžeto lėšomis įstaiga sudaro su kiekviena TLK, kurios veiklos zonoje atitinkamu veiklos adresu numato teikti šias paslaugas.

SVARBU:
Prašymai sutarties sudarymui (papildymui, nutraukimui, galiojimo sustabdymo panaikinimui) teikiami tik elektroniniu paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt.
Tiek prašymas, tiek sutartis turi būti pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Jūsų patogumui, rekomenduojame prašymą užpildyti pasinaudojus šia pagalbine priemone: Prašymo pildymas

 

Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (ASPĮ), pageidaujanti: sudaryti ateinančių kalendorinių metų sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir jų apmokėjimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 1 d. (išskyrus dėl paslaugų nurodytų TLK ir ASPĮ sutarčių sudarymo tvarkos aprašo 5 punkte) arba papildyti, arba nutraukti sutartį, arba panaikinti galiojimo sustabdymą turi pateikti elektroniniu paštu prasymaiTLKsutarciai@vlk.lt šiuos galiojančius dokumentus:

1.  Prašymą sudaryti/papildyti/nutraukti sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir apmokėjimo Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto (PSDF) lėšomis arba panaikinti šios sutarties galiojimo sustabdymą (ASPĮ prašymas); Prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu;

2.  Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, apmokamų PSDF biudžeto lėšomis, sąrašą (ASPĮ paslaugų sąrašas);

3.  Jei įstaiga pageidauja teikti naujo profilio stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas – Sveikatos apsaugos ministerijos išduotą leidimą teikti naujo profilio asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

4.  Jei įstaiga įgyvendina projektą, finansuojamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis ar kitokį projektą, kuriam gauna kitokią paramą, – dokumentą (-us), kuriame (-iuose) būtų nurodytas pagal projektą siektinas atitinkamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vartojimo rodiklis, numatomos teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kiekis (jei jis numatytas projekte), už kurį, baigus įgyvendinti projektą, būtų mokama PSDF biudžeto lėšomis, bei šio projekto įgyvendinimo terminai;

5. Jei įstaiga pageidauja teikti PSDF biudžeto lėšomis apmokamas paslaugas, kurias po reorganizavimo ar pertvarkymo perima kita įstaiga (tik tuo atveju kai teisės ir pareigos yra perimamos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnyje ar 2.104 straipsnyje nustatyta tvarka) – dokumentą, kuris pagrįstų teisių ir pareigų perėmimą;

6.  Jei įstaiga pageidauja teikti pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į einamųjų metų sutartį (pirmą kartą sudaroma sutartis):

     6.1. jei įstaiga pati neteiks odontologijos paslaugų – paslaugas teiksiančios įstaigos rekvizitus trišalei sutarčiai sudaryti;

     6.2. jei įstaiga neturi licencijos teikti ambulatorinės slaugos paslaugų namuose ir šių pasaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl šių paslaugų teikimo kopiją;

     6.3. jei įstaigos ne darbo metu pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą užtikrins kita įstaiga – sutarties su šia įstaiga dėl šių paslaugų teikimo kopiją.

 

 

 

 

Atnaujinta: 2021.03.03

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.