Apklausa

Ar žinojote, kad pasinaudojus Europos sveikatos draudimo kortele nesant apdraustam (-ai) privalomuoju sveikatos draudimu Lietuvoje, turėsite atlyginti medicinos paslaugų gavimo kitoje ES šalyje išlaidas?Apklausos rezultatai
Taip 61.4% (35):
 
Ne 31.6% (18):
 
Man neaktualu 7.0% (4):
 

Jau balsavo: 57

Žinoti sveika

Kokie asmenys apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis ir kokius dokumentus reikia pateikti, norint, kad būtų patvirtintas draudimas valstybės lėšomis?

 

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu apdraustų asmenų grupės nustatytos Sveikatos draudimo įstatyme. Didžioji dalis duomenų apie asmenis, kurie draudžiami valstybės lėšomis į Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą perduodami iš kitų registrų, tačiau šių duomenų perdavimas dėl techninių kliūčių ar kitų objektyvių priežasčių gali sutrikti, tuomet asmenims gali tekti kreiptis į teritorinę ligonių kasą dėl įrašo Draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registre (toliau – DPSDR)., patvirtinančio asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

Valstybės lėšomis privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami asmenys, kreipdamiesi į teritorinę ligonių kasą dėl įrašo, patvirtinančio asmens draudimą privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, kartu su asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu privalo pateikti ir dokumentus, patvirtinančius, kad privalomuoju sveikatos draudimu draudžiami valstybės lėšomis.

 

Draudžiamieji, kurie turi kreiptis į teritorines ligonių kasas dėl privalomojo sveikatos draudimo patvirtinimo, nes duomenys iš kitų registrų negaunami:

 • nedirbančios moterys jų nėštumo laikotarpiu 70 dienų (suėjus 28 nėštumo savaitėms ir daugiau) iki gimdymo ir 56 dienos po gimdymo – Lietuvos ar kitos ES šalies asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią 28 savaičių nėštumą arba numatomo gimdymo datą;
 • vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis vaiką iki 8 metų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) vaiką (vaiku) iki 8 metų, taip pat vienas iš tėvų (įtėvių), auginantis du ir daugiau nepilnamečių vaikų, vienas iš globėjų (rūpintojų), šeimoje globojantis (besirūpinantis) du (dviem) ir daugiau nepilnamečių vaikų:
 • Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių aukštųjų mokyklų pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas – dokumentą, patvirtinantį, kad asmuo studijuoja ES šalies aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės arba dieninės studijų formų studijų programas, nurodant studento asmens duomenis, studijų laikotarpį. Tokio asmens draudimas privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis nustatomas ne ilgiau kaip vieneriems mokslo metams, atsižvelgiant į dokumento išdavimo datą ir dokumente nurodytą studijų laikotarpį, todėl šį dokumentą privaloma pateikti kiekvienais mokslo metais.
 •  vienas iš tėvų (įtėvių), globėjas ar rūpintojasslaugantis namuose asmenį, kuriam nustatytas neįgalumo lygis (vaiką invalidą), arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu (iki 2005 m. liepos 1 d. – I grupės invalidu) iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų, arba asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis (iki 2005 m. liepos 1 d. – visiška negalia):
  • vienas iš tėvų, slaugantis namuose neįgalų vaiką – vaiko neįgaliojo pažymėjimą;
  • vienas iš tėvų, slaugantis asmenį pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – slaugomo asmens  pažymą, patvirtinančią, kad asmuo pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  • vienas iš tėvų, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – slaugomo asmens dokumentą, patvirtinantį nuolatinės slaugos poreikį;
  • globėjai (rūpintojai), slaugantys neįgalų vaiką – slaugomo vaiko neįgaliojo pažymėjimą, rajono (miesto) savivaldybės valdybos (mero) sprendimą dėl vaiko globėjo (rūpintojo) skyrimo;
  • globėjas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – teismo sprendimą skirti globą ir pažymą, patvirtinančią, kad globojamas asmuo pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  • globėjas, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – teismo sprendimą skirti globą ir dokumentą, patvirtinantį globojamo asmens nuolatinės slaugos poreikį;
  • rūpintojas, slaugantis namuose asmenį, pripažintą nedarbingu iki 24 metų, arba asmenį, pripažintą nedarbingu iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų – teismo sprendimą skirti rūpybą ir pažymą, patvirtinančią, kad asmuo, kuriam paskirtas rūpintojas, pripažintas nedarbingu iki 24 metų arba iki 26 metų dėl ligų, atsiradusių iki 24 metų;
  • rūpintojas, slaugantis asmenį, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis – teismo sprendimą skirti rūpybą ir dokumentą, patvirtinantį asmens, kuriam paskirtas rūpintojas, nuolatinės slaugos poreikį;
 • asmenys, sergantys visuomenei pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis, kurios yra įtrauktos į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą – asmens sveikatos priežiūros įstaigos išduotą pažymą, kad asmuo serga tokia liga/ligomis;
 • asmenys, nukentėję 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose gindami Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą – savivaldybės išduotą nukentėjusio 1991 m. sausio 13-osios ar kituose įvykiuose, ginant Lietuvos nepriklausomybę ir valstybingumą, pažymėjimą;
 • nelydimi nepilnamečiai užsieniečiai – nepilnamečius atstovaujantys asmenys turi pateikti atstovavimą patvirtinančius dokumentus ir atstovaujamųjų pripažinimo nelydimais nepilnamečiais užsieniečiais dokumentus;

 

Draudžiamieji, apie kuriuos duomenys gaunami iš kitų registrų, ir į teritorines ligonių kasas dėl privalomojo sveikatos draudimo reikia kreiptis tik tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs:

 

 • asmenys, teisės aktų nustatyta tvarka pripažinti neįgaliaisiais – duomenis perduoda Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba (NDNT) ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba (VSDFV), tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs – neįgaliojo pažymėjimą arba NDNT pažymą;
 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies pensiją – duomenis perduoda VSDFV, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų – pensininko pažymėjimą;
 • asmenys, gaunantys Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytą bet kurios rūšies šalpos kompensaciją - duomenis perduoda Socialinės apsaugos ir darbo ministerija (SADM), tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs – šalpos kompensacijos gavėjo pažymėjimą;
 • Užimtumo tarnyboje užsiregistravę bedarbiai ir asmenys, dalyvaujantys  Užimtumo tarnybos organizuojamose profesinio mokymo priemonėse, jeigu su jais nesudaromos darbo sutartys, – duomenis perduoda Užimtumo tarnyba, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų – darbo ieškančiojo asmens atmintinę;
 • nedirbantys darbingo amžiaus asmenys, turintys įstatymų nustatytą būtinąjį valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti – duomenis perduoda VSDFV, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų  ar perduoti duomenys netikslūs – VSDFV išduotą pažymą apie asmens valstybinio socialinio pensijų draudimo stažą valstybinei socialinio draudimo senatvės pensijai gauti;
 • moterys, kurioms įstatymų nustatyta tvarka suteiktos nėštumo ir gimdymo atostogos – duomenis perduoda VSDFV;
 • asmenys iki 18 metų – draudimas patvirtinamas DPSDR pagal gimimo datą iki asmeniui sukanka 18 metų;
 • Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų studentai, studijuojantys pagal nuolatinės arba dieninės studijų formos studijų programas – duomenys perduodami iš Studentų registro, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs - studento pažymėjimą ar mokyklos išduotą pažymą;
 • mokiniai, kurie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu (išskyrus pilnamečius asmenis, kurie mokosi pagal suaugusiųjų pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas) ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu – duomenys perduodami iš Moksleivių registro, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs – moksleivio pažymėjimą arba mokyklos išduota pažymą;
 • mokiniai, kurie mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu ir pavienio mokymosi forma savarankišku mokymo proceso organizavimo būdu - duomenys perduodami iš Moksleivių registro, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs – moksleivio pažymėjimą arba mokyklos išduota pažymą;
 • nepasiturintys gyventojai, gaunantys socialinę pašalpą – duomenis perduoda SADM, tuo atveju, jeigu duomenų perdavimas sutriktų ar perduoti duomenys netikslūs - institucijos, skyrusios socialinę pašalpą, išduotą pažymą apie socialinės pašalpos skyrimą;
 • pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviai – kariai savanoriai, laisvės kovų dalyviai, buvusieji geto ir buvusieji mažamečiai fašistinių prievartinio įkalinimo vietų kaliniai, reabilituoti politiniai kaliniai ir jiems prilyginti asmenys, tremtiniai bei jiems prilyginti asmenys  – duomenis perduoda Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
 • asmenys, prisidėję prie Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimo – duomenis perduoda Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
 • asmenys, kuriems įstatymų nustatyta tvarka yra pripažintas Afganistano karo dalyvių teisinis statusas – duomenis perduoda Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centras;
 • nesulaukus senatvės pensijos amžiaus ir neturintis draudžiamųjų pajamų Respublikos Prezidento sutuoktinis – Respublikos Prezidento kadencijos laikotarpiu;
 • valstybės pripažįstamų tradicinių religinių bendrijų dvasininkai, dvasininkų rengimo mokyklų studentai ir vienuolijų noviciatuose atliekantys vienuolinę formaciją naujokai - duomenis perduoda Lietuvos Vyskupų Konferencija;
 • asmenys, atliekantys savanorišką praktiką Užimtumo rėmimo įstatymo nustatyta tvarka – duomenis perduoda VSDFV;
 • perkeliamieji asmenys;
 • Lietuvoje nuolat ar laikinai gyvenantys asmenys, kurie gauna bet kurios rūšies pensiją pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių sveikatos draudimą, taikymas numatytas šiose tarptautinėse sutartyse – duomenis perduoda VSDFV, tais atvejais, kai duomenys nepateikiami, draudžiamasis ar teisėtas jo atstovas pateikia VSDFV Užsienio išmokų tarnybos išduotą dokumentą, patvirtinantį pensijos gavimą Lietuvoje pagal tarptautines sutartis;
 • suimtieji ir nuteistieji, atliekantys arešto, terminuoto laisvės atėmimo ir laisvės atėmimo iki gyvos galvos bausmes – duomenis perduoda Kalėjimų departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, tais atvejais, kai duomenys neperduodami, draudžiamasis ar jo teisėtas atstovas pateikia dokumentą, patvirtinantį arešto ar bausmės laiką.

 

 

Atnaujinta: 2020.02.19

X
Nauja, vieninga ligonių kasų svetainė

Informuojame, kad pradėjo veikti nauja, vieninga ligonių kasų interneto svetainė ligoniukasa.lrv.lt. Nuo gegužės 1 d. įvedę TLK interneto svetainės adresą, į naująją būsite nukreipiami automatiškai.