Dantų protezavimas

Dėmesio!!! 2016 m. lapkričio 1 d. įsigaliojusiu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. V-934 “Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. V-890 “Dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo ir išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo” pakeitimo” patvirtinta nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka.

 

Kada pradedama taikyti nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka?

Nauja dantų protezavimo paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų kompensavimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto tvarka pradedama taikyti nuo aukščiau minimo įsakymo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2016 m. lapkričio 1 d.

 

Kokios paslaugos priskiriamos dantų protezavimo paslaugoms?

Dantų protezavimas, tai asmens sveikatos priežiūros paslaugos, apimančios visus veiksmus ir priemones, t. y. specialistų darbą, medžiagas, naudojamas dantų protezams pagaminti, dantų protezų pritaikymą (įdėjimą) ir kitus veiksmus, reikalingus minimaliai kramtymo funkcijai atkurti.

 

Kas turi teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF) biudžeto?

1. Teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto turi privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais. Šiems asmenims dantų protezavimo paslaugos iš PSDF biudžeto apmokamos, jeigu jie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties, arba, kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas (nudilęs daugiau kaip 1/3 danties vainiko aukščio), arba, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio.

2. Taip pat teisę į dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto, turi vaikai, kurių kramtymo funkcija dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais vainikėliais, ir kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas. Vaikams dantų protezavimo paslaugų išlaidos kompensuojamos, jeigu jiems diagnozuotos šios ligos ir sveikatos sutrikimai: dantų raidos ir dygimo sutrikimai, K00 (ligos kodas pagal TLK-10-AM); įstrigę ir suspausti dantys, K01; pulpos ir periapikalinių audinių ligos, K04 (esant nesusiformavusiai šakniai ir neužsidariusiai šaknies viršūnei); gingivitas ir periodonto ligos, K05; kiti dantenų ir bedantės alveolinės ataugos pakitimai, K06; kiti dantų ir juos palaikančių struktūrų pakitimai, K08.

 

Kokia dantų protezavimo išlaidų suma kompensuojama?

1. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių  antagonistinių dantų porų nuo pirmojo krūminio danties iki kitos pusės pirmojo krūminio danties arba jiems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 413,51 balų.

2. Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, kurie pripažinti nedarbingais arba iš dalies darbingais, jeigu jų bedantis apatinis žandikaulis 4, 5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1272,31 balų.

3. Vaikams, kurių kramtymo funkcija dar vystosi, kai protezuojama laikinais dantų protezais, pagamintais iš laboratorijoje ar odontologijos kabinete polimerizuojamų polimerų, arba standartiniais apsauginiais vainikėliais kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 211,04 balų.

4. Vaikams, kurių kramtymo sistema iš esmės susiformavo, kai protezuojama ilgalaikių konstrukcinių medžiagų dantų protezais, išskyrus dantų protezų gamybai skirtas skaitmenines technologijas, kompensuojama pagal faktines dantų protezavimo išlaidas, bet ne daugiau kaip 1272,31 balų.

 

Kur reikia kreiptis norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo?

Norint pateikti prašymą dėl dantų protezavimo, turite kreiptis į pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigos, prie kurios esate prisirašę, gydytoją odontologą arba į kitos įstaigos, turinčios licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas, gydytoją odontologą dėl dantų protezavimo poreikio nustatymo. Primename, kad kreipiantis į įstaigą, prie kurios nesate prisirašę, už gydytojo odontologo konsultaciją reikės mokėti.

Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, kurie turi mažiau kaip 10 funkciškai visaverčių kontaktuojančių antagonistinių dantų ar kuriems diagnozuotas didesnis nei II laipsnio patologinis visų dantų nudilimas, bei vaikams, kurių kramtymo sistema dar vystosi, gydytojas odontologas išduos Medicinos dokumentų išrašą/ siuntimą (forma Nr. 027/a), kurį kartu su prašymu įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turite pateikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios esate prisirašę.

Asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, kurių bedantis apatinis žandikaulis 4,5 ir 6 dantų srityje yra mažesnio nei 12 mm aukščio, ir  vaikams, kurių kramtymo funkcija iš esmės susiformavo, gydytojas odontologas išduoda formą Nr. 027/a ir siunčia į antrinio ar tretinio lygio odontologinės priežiūros paslaugas teikiančią įstaigą, sudariusią sutartį su teritorine ligonių kasa. Šios įstaigos gydytojų odontologų konsiliumas įvertins dantų protezavimo poreikį ir asmenims, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, taip pat asmenims, pripažintiems nedarbingais arba iš dalies darbingais, išduos formą Nr. 027/a ir bedančio apatinio žandikaulio aukščio matavimų rezultatus, vaikams – formą 027/a ir išvadą apie kramtymo sistemos išsivystymo laipsnį ir dantų rentgeno nuotraukas. Gydytojų odontologų konsiliumo išduotus dokumentus kartu su prašymu įrašyti į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus bei asmens tapatybę patvirtinančiu dokumentu turite pateikti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai, prie kurios esate prisirašę.

Asmenys, kuriems sukako senatvės pensijos amžius, pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai kartu su aukščiau nurodytais dokumentais turi pateikti pensininko pažymėjimą, nedarbingi ar iš dalies darbingi asmenys – neįgaliojo pažymėjimą. Jeigu prašymą pateikia asmens atstovas – atstovavimą patvirtinantį dokumentą.

 

Ar gali pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaiga, prie kurios asmuo, pageidaujantis gauti dantų protezavimo paslaugas, prisirašęs nepriimti prašymo?

Gali, jeigu asmuo neatitinka aukščiau išvardytų kriterijų ir / ar nepateikia visų reikalingų dokumentų.

 

Kas sudaro asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus ir nustato eiliškumą šiuose sąrašuose?

Kiekvienos savivaldybės gyventojų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus, vadovaujantis pirminių asmens sveikatos priežiūros įstaigų (PASPĮ) pateiktais asmenų prašymų duomenimis, sudaro Teritorinės ligonių kasos (TLK). Gyventojai įrašomi į tos savivaldybės, kurioje deklaruota jų gyvenamoji vieta, sąrašus. Eiliškumas sąrašuose nustatomas pagal prašymo pateikimo pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai datą. Jeigu asmuo pagal deklaruotą gyvenamąją vietą yra ne tos TLK veiklos zonos, kurios PASPĮ pateikė prašymą, gyventojas, TLK per 5 darbo dienas nuo prašymų gavimo iš PASPĮ dienos persiunčia asmens prašymą tai TLK, kurios veiklos zonoje yra asmens deklaruota gyvenamoji vieta.

 

Į kurios savivaldybės sąrašus asmuo įrašomas, jeigu jis nedeklaravęs gyvenamosios vietos Lietuvoje?

Jeigu paaiškėja, kad asmuo nedeklaravęs gyvenamosios vietos, teritorinė ligonių kasa (TLK) per 5 darbo dienas raštu pasiūlo asmeniui deklaruoti gyvenamąją vietą ir apie tai informuoti TLK. Per 30 dienų nuo šio rašto išsiuntimo dienos asmeniui nedeklaravus gyvenamosios vietos, jo prašymas nenagrinėjamas, t. y. asmuo neįrašomas į asmenų, kuriems reikalingas dantų protezavimas, sąrašus. Apie tai jam pranešama per 5 darbo dienas, skaičiuojant nuo aukščiau nurodyto 30 dienų termino pabaigos.

 

Ką turi daryti į sąrašus įrašytas asmuo, jeigu jis persikelia gyventi į kitą savivaldybę ir deklaruoja čia savo gyvenamąją vietą?

Toks asmuo privalo apie tai raštu informuoti teritorinę ligonių kasą (TLK), į kurios sąrašus jis buvo įrašytas. TLK asmens prašymą per 5 darbo dienas persiunčia tai TLK, kurios veiklos zonoje yra nauja gyventojo deklaruota gyvenamoji vieta. Gavusi persiųstą prašymą, TLK per 5 darbo dienas turi asmenį įrašyti į savivaldybės, kurioje jis deklaravo gyvenamąją vietą, sąrašus pagal jo pirminio prašymo pateikimo datą ir per 5 darbo dienas nuo įrašymo į sąrašus dienos raštu informuoti apie tai asmenį.

 

Kada galima pakartotinai pateikti prašymą įrašyti į sąrašus?

Pakartotinai į sąrašus asmuo gali būti įrašomas ne anksčiau kaip po 3 metų nuo dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo dienos.

 

Kada, pateikus pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigai (PASPĮ) prašymą, galima tikėtis gauti iš teritorinės ligonių kasos (TLK) pranešimą apie įrašymą į sąrašus?

PASPĮ per einamąjį mėnesį surinktus prašymus ir jų sąrašą TLK turi pateikti iki sekančio mėnesio 10 dienos. TLK nuo dokumentų gavimo dienos per 30 dienų patikrina asmenų duomenis, teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, ir įrašo juos į TLK sąrašus. Atlikus šiuos veiksmus, išsiunčiami pranešimai asmenims apie jų įrašymą į sąrašus prašyme nurodytu adresu.

Taigi, jeigu prašymą pateiksite, pavyzdžiui, sausio 5 d., TLK iš PASPĮ jį gaus vasario 10 d., duomenys TLK bus patikrinti ir sąrašai sudaryti iki kovo 10 d. Dar keletą dienų užtruks, kol pranešimai bus atspausdinti ir paštu pasieks adresatą.

 

Kada galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Dėl dantų protezavimo paslaugų galima kreiptis gavus pranešimą apie įtraukimą į sąrašus, nelaukiant, kol ateis eilė protezuoti dantis, tačiau šiuo atveju reikės susimokėti už paslaugas savo lėšomis ir laukti išlaidų kompensacijos, kuri išmokama tik atėjus eilei protezuoti dantis.

Jeigu asmuo neturi galimybės susimokėti už dantų protezavimo paslaugas savo lėšomis ir laukia, kol jam ateis eilė, dėl paslaugos gali kreiptis, kai iš TKL gaus „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“.  Šiuo atveju jam reikės sumokėti tą sumą, kuri viršys (jeigu viršys) pranešime nurodytą maksimalią kompensuojamąją sumą.

 

Ar vaikams dantų protezavimo paslaugos teikiamos ta pačia tvarka kaip ir suaugusiems?

Vaikai įtraukiami į sąrašus pagal PASPĮ pateiktus duomenis. Patikrinama jų teisė gauti dantų protezavimo paslaugas ir per 30 dienų nuo įtraukimo į sąrašus išsiunčiamos „Pažymos apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma) registruotu laišku prašyme nurodytu adresu. Vaikams pranešimai apie įtraukimą į sąrašus nesiunčiami.

Gavus TLK pažymą, per tris mėnesius reikia kreiptis į odontologijos paslaugas teikiančią įstaigą dėl paslaugų suteikimo.

 

Kaip sužinoti, kad galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Apie tai, kad asmuo jau turi teisę kreiptis į įstaigą, teikiančią dantų protezavimo paslaugas, informuoja TLK, išsiųsdama registruotu laišku paciento prašyme nurodytu adresu „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma).

 

Per kiek laiko reikia kreiptis į gydymo įstaigą, gavus iš TLK „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma)?

Gavus TLK pažymą ir įstaigų sąrašą, per tris mėnesius nuo TLK pažymos išrašymo dienos.

 

Kokios pasekmės, jeigu pacientas per nustatytą terminą nesikreipia į įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo?

Jeigu asmuo per nustatytą trijų mėnesių nuo TLK pažymos išrašymo dienos terminą nesikreipia į asmens sveikatos priežiūros įstaigą dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo arba į TLK dėl dantų protezavimo paslaugų teikimo sustabdymo, jis išbraukiamas iš asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašų be teisės būti pakartotinai įrašytam į sąrašus pirminio prašymo pateikimo data.

 

Ar galima sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą?

Dantų protezavimo paslaugų teikimas gali būti sustabdytas, bet ne ilgiau kaip iki vienų metų, jeigu:

  • per tris mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos asmuo dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių negali pradėti dantų protezavimo;
  • per tris mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos pradeda dantų protezavimą, bet dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių dantų protezavimas negali būti tęsiamas.

Norėdami pasinaudoti šia teise, asmenys per tris mėnesius nuo TLK pažymos išdavimo dienos arba tada, kai nebegali tęsti pradėto dantų protezavimo, turi kreiptis į TLK pažymą išdavusią TLK ir užpildyti „Prašymą sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą“ (prašymo formą galite rasti čia).

 

Per kiek laiko turi būti suteiktos dantų protezavimo paslaugos?

Dantų protezavimo paslaugos turi būti suteiktos per tris metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos. Jeigu asmuo pasinaudojo teise sustabdyti dantų protezavimo paslaugų teikimą – per keturis metus nuo TLK pažymos išrašymo dienos.

 

Ar galima protezuoti dantis nesulaukus eilės?

Protezuoti dantis nesulaukus eilės galima, tačiau už suteiktas paslaugas reikės susimokėti savo lėšomis ir laukti eilėje išlaidų kompensacijos. Šiuo atveju, būtinai reikia sulaukti iš TLK „Pranešimo apie asmens įtraukimą į asmenų, laukiančių dantų protezavimo, sąrašą“ ir pateikti jį asmens sveikatos priežiūros įstaigai, kurioje bus teikiamos dantų protezavimo paslaugos.

 

Ar į visas įstaigas, teikiančias odontologijos paslaugas, galima kreiptis dėl dantų protezavimo paslaugų?

Asmenys, kurie laukia, kol bus pakviesti protezuoti dantis, t. y. kol gaus iš TLK „Pažymą apie teisę gauti dantų protezavimo paslaugas, kompensuojamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto“ (TLK pažyma), protezuoti dantis gali tik įstaigose, kurių sąrašą gaus kartu su TLK pažyma.

Asmenys, kurie nusprendžia nelaukti, kol bus pakviesti protezuoti dantis ir nutaria šias paslaugas apmokėti savo lėšomis ir laukti išlaidų kompensacijos, gali kreiptis į visas asmens sveikatos priežiūros įstaigas, turinčias licenciją teikti odontologinės priežiūros paslaugas.

 

Kada išmokama dantų protezavimo išlaidų kompensacija, jeigu už paslaugas asmuo susimokėjo savo lėšomis?

Dantų protezavimo paslaugų teikimo išlaidos kompensuojamos, kai asmuo įgyja teisę gauti dantų protezavimo paslaugas. Šiems asmenims TLK išsiunčia „Pranešimą apie dantų protezavimo išlaidų kompensavimą“. Kompensacija išmokama per 20 darbo dienų, nuo sprendimo ją skirti dienos. Pacientų prašymai gauti kompensaciją už savo lėšomis atliktas dantų protezavimo paslaugas ne eilės tvarka (kai siekiama ją gauti greičiau arba atidėti jos skyrimo terminą) netenkinami.

 

Kokius dokumentus reikia pateikti, norint gauti dantų protezavimo išlaidų kompensaciją?

Norint gauti dantų protezavimo išlaidų kompensaciją TLK reikia pateikti:

  • Prašymą kompensuoti dantų protezavimo išlaidas (prašymo formą galite rasti čia), kuriame turi būti nurodytas sąskaitos numeris;
  • TLK pranešimą;
  • dantų protezavimo išlaidų apmokėjimą patvirtinantį dokumentą (gydymo įstaigos, kurioje buvo suteiktos paslaugos, išrašytą sąskaitą faktūrą ir jos apmokėjimą patvirtinantį dokumentą – tai gali būti kasos aparato čekis, grynųjų pinigų priėmimo kvitas, įrašas sąskaitoje, kad ji apmokėta, banko išduotas dokumentas, patvirtinantis sąskaitos apmokėjimą ir kt.)
  • jei reikia, atstovavimą patvirtinantis dokumentas.

 

Ar kompensacija gali būti pervedama į kito asmens sąskaitą?

Pacientas pageidaujantis, kad jam skirta kompensacija būtų pervedama į kito asmens sąskaitą, kartu su aukščiau nurodytais dokumentais, turi pateikti notaro patvirtintą sutikimą, kad pacientui skirta kompensacija būtų pervesta į kito asmens sąskaitą (originalas), ir asmens, į kurio sąskaitą bus pervedama kompensacija, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.

 

Kam išmokama kompensacija, jeigu jos nesulaukęs, asmuo mirė?

Kompensacija išmokama teisėtiems paveldėtojams. Šiuo atveju paveldėtojai TLK turi pateikti:

  • paciento mirties liudijimą;
  • paveldėjimo teisės liudijimą į mirusiajam priklausančią kompensaciją (originalą arba kopiją);
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją).

 

 

Atnaujinta: 2017.09.25